Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2004/10: Reglement betreffende de organisatie van de persvoorlichting van de Vlaamse Regering
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 22/07/2004
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Reglement betreffende de organisatie van de persvoorlichting van de Vlaamse RegeringOmzendbrief VR 2004/10

Datum
: 22 juli 2004

Art. 1. Alle beslissingen van de Vlaamse Regering worden bekendgemaakt aan de pers. Dit kan de vorm aannemen van een afzonderlijke persmededeling of van een beknopte vermelding in het kort bestek dat na elke vergadering van de Vlaamse Regering eveneens verspreid wordt. Er wordt evenwel niet tot bekendmaking overgegaan wanneer en zolang de bekendmaking de onderhandelingspositie of de financiële belangen van de Vlaamse overheid zou schaden. Ook beslissingen in verband met rechtszaken tegen personen en beslissingen die de privacy van personen in het gedrang kunnen brengen, worden niet bekendgemaakt. Deze uitzonderingsgronden worden restrictief geïnterpreteerd.

De persmededelingen maken ook melding van de motivatie waarop de Vlaamse Regering haar beslissing steunt. Waar nuttig of nodig verwijzen ze ook naar de voorgeschiedenis van het dossier. De informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zorgt voor de bekendmaking van de beslissingen, initiatieven en officiële standpunten van de Vlaamse Regering.

Art. 2. De behartiging van de persrelaties van de leden van de Vlaamse Regering, de voorstelling van en toelichting bij hun voorstellen en de beantwoording van vragen in dit verband blijft de volle verantwoordelijkheid van de onderscheiden Vlaamse ministers.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 1 is de informatieambtenaar verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van enerzijds de persconferenties van de Vlaamse Regering en anderzijds de verspreiding van de perscommuniqués die betrekking hebben op door de Vlaamse Regering genomen beslissingen, initiatieven of officiële standpunten van de Vlaamse Regering. De persconferenties die uitgaan van een lid van de Vlaamse Regering en die niet een officieel standpunt, beslissing of initiatief van de Vlaamse Regering betreffen, blijven de volle bevoegdheid van de betrokken minister.

Art. 4. De informatieambtenaar ontvangt van de Secretarie zo spoedig mogelijk na de agendering een exemplaar van de dossiers die aan de Vlaamse Regering voorgelegd zullen worden.

Art. 5. Elk dossier dat voorgelegd wordt aan de Vlaamse Regering en in aanmerking komt voor bekendmaking aan de pers in de vorm van een afzonderlijke persmededeling, omvat op het ogenblik dat het voor agendering ingediend wordt, een door het betrokken kabinet goedgekeurd ontwerp van persbericht. Op het ogenblik dat het dossier voor agendering ingediend wordt, wordt het ontwerp van persmededeling ook elektronisch doorgestuurd naar de informatieambtenaar. Als persmededelingen niet tijdig worden bezorgd aan de informatieambtenaar, kan niet worden gegarandeerd dat de persberichten in kwestie mee in de persmap zullen worden gevoegd. Dat geldt ook als de beslissingsfiche omtrent een punt waarover een persmededeling werd gemaakt, niet tijdig wordt bezorgd aan de informatieambtenaar.

Persmededelingen moeten voldoen aan de universele afspraken zoals beschreven in het bijgevoegde sjabloon ‘Persmededeling van de Vlaamse Regering’.

Het ontwerp van persmededeling is een tekst die specifiek geschreven is met het oog op bekendmaking aan de media en die vlot verstaanbaar is voor een ruim publiek. De kabinetten dienen zich zo te organiseren dat de ministeriële persverantwoordelijke in de gelegenheid gesteld wordt tijdig voor de redactie van de ontwerpen van persmededeling in te staan.

Persmededelingen die betrekking hebben op een dossier dat door meer dan één minister ingediend wordt, dienen het akkoord van alle betrokken ministers te hebben.

In persmededelingen wordt de naam van de minister maximaal tweemaal vermeld. Hetzelfde geldt wanneer meerdere ministers een persbericht versturen. Bij vermelding van de ministers wordt altijd de volgorde gerespecteerd uit het bevoegdheidsbesluit. In persmededelingen worden nooit partijnamen vermeld.

Art. 6. Ook elk dossier waarvoor de spoedbehandeling wordt gevraagd en dat in aanmerking komt voor bekendmaking aan de pers in de vorm van een afzonderlijke persmededeling, omvat op het ogenblik dat het voor agendering wordt ingediend, een ontwerp van persmededeling. Op het ogenblik dat het dossier wordt ingediend voor spoedbehandeling, wordt het ontwerp van persmededeling ook elektronisch doorgestuurd naar de informatieambtenaar. De aanwezigheid van het ontwerp van persmededeling vormt een element bij het in overweging nemen van de spoedbehandeling.

Art. 7. Ingeval een minister op grond van een in artikel 1 van dit reglement voorziene uitzonderingsgrond wil afzien van de bekendmaking van de beslissing, dient dit bij de agendering aangegeven.

Art. 8. De informatieambtenaar ziet toe op de naleving van artikelen 5 en 6 van dit reglement en rapporteert hierover zo nodig aan de Vlaamse Regering. In geval van nalatigheid bij het betrokken kabinet neemt hij het nodige initiatief met het oog op de snelle aanmaak van een ontwerp van persmededeling. Wordt hierop niet ingegaan, dan staat de informatieambtenaar zelf in voor een korte samenvatting in het kort bestek.

Art. 9. De informatieambtenaar staat in voor de eindredactie van de persmededelingen. Oordeelt hij het nodig inhoudelijk belangrijke wijzigingen in de tekst aan te brengen, dan neemt hij hiertoe contact op met de betrokken ministeriële woordvoerder of met het betrokken kabinet als de tijd dat nog toelaat. Hij redigeert ook de vermeldingen in het kort bestek over de beslissingen van de Vlaamse Regering die niet het voorwerp van een afzonderlijke persmededeling uitmaken.

De informatieambtenaar verspreidt de persmededelingen van de Vlaamse Regering via Belga, de portaalsite van de Vlaamse overheid en naar de abonnees van de e-mailverzendlijsten.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid van persmededelingen die uitgaan van een lid van de Vlaamse Regering en niet van de Vlaamse Regering in haar geheel, ligt volledig bij de betrokken minister en diens kabinet.

Art. 10. Gevallen van betwisting tussen de informatieambtenaar en de betrokken ministeriële woordvoerder worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Art. 11. De informatieambtenaar staat na afloop van de vergadering van de Vlaamse Regering en na contact met hetzij de minister-president, hetzij de secretaris van de Vlaamse Regering in voor de aanpassing van de ontwerpen van persbericht aan de beslissing van de Vlaamse Regering.

Art. 12. De persconferenties die betrekking hebben op beslissingen van de Vlaamse Regering, worden gecoördineerd door en in de mate van het mogelijke voorgezeten door de minister-president. Op een dag waarop de Vlaamse Regering vergadert, vindt er geen andere persconferentie van een Vlaamse minister plaats dan de algemene persconferentie van de Vlaamse Regering, tenzij hierover een andere afspraak gemaakt wordt binnen de Vlaamse Regering.

Bij de agendering van dossiers dient elke Vlaamse minister aan te geven in welke mate het dossier in aanmerking komt voor de algemene persconferentie na afloop van de vergadering. Hij/zij geeft daarbij aan of de goedkeuring van het dossier op zich een persconferentie na afloop van de vergadering noodzaakt, dan wel of hij/zij in geval van een algemene persconferentie na afloop van de vergadering het betrokken punt zelf wil toelichten.

De informatieambtenaar staat in voor de aankondiging op Belga van de persconferenties naar aanleiding van de vergaderingen van de Vlaamse Regering. Daartoe wordt hij door de woordvoerder/-ster van de minister-president tijdig op de hoogte gebracht van het feit of er al dan niet een persconferentie wordt georganiseerd.

Art. 13. Ingeval de Vlaamse Regering beslist tot goedkeuring van een voorstel onder voorbehoud van technisch nazicht, overlegt de informatieambtenaar met de secretaris van de Vlaamse Regering en eventueel ook met het betrokken kabinet of het technisch nazicht de bekendmaking van de persmededeling in de weg staat. Als dat niet het geval is, wordt de persmededeling verspreid, zo nodig na aanpassing van de tekst. Als dat wel het geval is, wordt de bekendmaking verdaagd tot na de vergadering van de Vlaamse Regering waarop de resultaten van het technisch nazicht voorgelegd zijn.

Art. 14. De informatieambtenaar geeft hetzij op verzoek van journalisten, hetzij op verzoek van de minister-president, hetzij uit eigen beweging nadere toelichting bij de door de Vlaamse Regering genomen besluiten of bij de officiële standpunten van de Vlaamse Regering. Hij doet dat op basis van goedgekeurde dossiers of van toelichting door de minister-president, een lid van de Vlaamse Regering of de secretaris van de Vlaamse Regering. Voor politieke duiding of verdere technische toelichting verwijst hij naar de betrokken ministeriële woordvoerder. De persmededelingen bevatten ook de coördinaten van de persoon bij wie men voor verdere toelichting terechtkan.

Art. 15. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2004. Het reglement van 1 september 1998 betreffende de organisatie van de persvoorlichting van de Vlaamse Regering wordt opgeheven.

Yves Leterme