Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: E-platen
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document: 25/07/2014
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

LIJST E-PLATEN

E-PLATEN TOEGEWEZEN AAN DE VLAAMSE KABINETTEN

VANAF 25 JULI 2014MINISTERS

KABINETSCHEFS

minister-president

E 1

E 50

BOURGEOIS Geert

E 56

viceminister-president

E 6

E 58

CREVITS Hilde

E 60

viceminister-president

E 8

E 62

TOMMELEIN Bart           

E 64

viceminister-president

E 10

E 66

HOMANS Liesbeth

E 68

WEYTS Ben

E 12

E 70

VANDEURZEN Jo

E 14

E 72

MUYTERS Philippe

E 16

E 78

SCHAUVLIEGE Joke

E 18

E 80

GATZ Sven

E 20

E 102

reserve

E 24