Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Overschrijding van bevoegdheid : uittreksel uit de gecoördineerde wetten op de Raad van State : artikel 3 §§ 3 en 4
Aard document: Wet
Datum document: 12/01/1973
Datum publicatie BS: 15/08/1980
Download Worddocument

UITTREKSEL UIT DE WETTEN OP DE RAAD VAN STATE, GECOÖRDINEERD OP 12 JANUARI 1973, GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 9 AUGUSTUS 1980 (B.S., 15 AUGUSTUS 1980) EN 16 JUNI 1989 (B.S., 17 JUNI 1989) : ART. 3, §§ 3 EN 4.

§ 3. Indien, volgens het advies van de afdeling wetgeving, een voorontwerp of een voorstel van wet, decreet of ordonnantie, evenals een amendement of ontwerp van amendement, de bevoegdheid te buiten gaat van de Staat, de Gemeenschap of het Gewest, al naar het geval, wordt dat voorontwerp, dat voorstel of dat amendement doorgezonden naar het Overlegcomité bedoeld in artikel 31 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980.

§ 4. Het Overlegcomité brengt binnen een termijn van veertig dagen en volgens de regel van de consensus, advies uit over de vraag of er naar zijn oordeel al dan niet bevoegdheidsoverschrijding is ; het advies wordt gemotiveerd.

Indien het Overlegcomité oordeelt dat er overschrijding van bevoegdheid is, vraagt het, al naar het geval, aan de Regering, aan de bevoegde Executieve of aan het Verenigd College het voorontwerp te verbeteren of bij de assemblee waar het voorontwerp of het voorstel aanhangig is, de amendementen in te dienen welke het vaststelt en die een einde maken aan deze bevoegdheidsoverschrijding.