Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Protocol van 4 februari 2009 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van en de kosteloze dienstverlening aan de kabinetten
Aard document: Protocol
Datum document: 04/02/2009
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

PROTOCOL TUSSEN HET VLAAMS PARLEMENT EN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE JAARLIJKSE RAPPORTERING OVER DE SAMENSTELLING  VAN EN DE KOSTELOZE DIENSTVERLENING AAN DE KABINETTEN
(gecoördineerde versie )

Artikel 1. Dit protocol regelt de wijze waarop het Vlaams Parlement jaarlijks geïnformeerd wordt over de samenstelling van en de kosteloze dienstverlening aan de kabinetten van de Vlaamse Regering.

Art. 2.  De jaarlijkse rapportering heeft betrekking op een volledig kalenderjaar. Zij omvat een overzicht van al het kabinetspersoneel in actieve dienst op 31 december van het betrokken rapporteringsjaar, en een overzicht van al het kabinetspersoneel dat in de loop van het betreffende rapporteringsjaar het kabinet heeft verlaten.

In deze overzichten worden de volgende gegevens vermeld:

1° de namen en voornamen van de personeelsleden van het kabinet;

2° of zij deel uitmaken van het kabinet als:

a) staflid,

b) uitvoerend personeelslid,

c) aanvullend personeelslid;

3° de datum waarop zij in dienst zijn getreden van het kabinet;

4° de weergave van het tewerkstellingspercentage op het kabinet;

pagebreak5° voor de stafleden:

a) welke functie zij bekleden of bekleedden op het kabinet (bijvoorbeeld,

kabinetschef, adjunct-kabinetschef, kabinetssecretaris, raadgever enzovoort);

b) een omschrijving van hun inhoudelijke taak of opdracht op het kabinet

(bijvoorbeeld een bepaalde materie of taak in een bepaald

bevoegdheidsdomein).

Deze gegevens worden elektronisch en op papier aangeleverd conform de lijst in bijlage bij dit protocol.

Art. 2bis.  De jaarlijkse rapportering bevat eveneens een overzicht van de medewerkers die door bedrijven en private rechtspersonen kosteloos ter beschikking worden gesteld van een minister.

In deze overzichten worden de volgende gegevens vermeld:
1° de namen en voornamen van de kosteloos ter beschikking gestelde medewerkers;
2° de periode en het tewerkstellingspercentage van de terbeschikkingsstelling;
3° een omschrijving van hun inhoudelijke taak of opdracht (bijvoorbeeld een bepaalde materie of taak in een bepaald bevoegdheidsdomein);
4° de naam van het bedrijf of de private rechtspersoon die de medewerker kosteloos ter beschikking stelt.

Deze gegevens worden elektronisch en op papier aangeleverd conform de lijst in bijlage bij dit protocol.

Art. 3. De Vlaamse ministers bezorgen de gegevens die betrekking hebben op hun kabinet, via de Minister-president, uiterlijk op 1 maart aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement.

De voorzitter inventariseert de gegevens en bundelt ze in een "stuk", getiteld "Samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers". De Voorzitter legt dit stuk vóór 15 april voor aan het Vlaams Parlement.

Art. 4. Dit protocol wordt gesloten voor onbepaalde duur. Op verzoek van één van de partijen kan de overeenkomst herzien worden. De overeenkomst wordt ontbonden na schriftelijke opzegging door één van beide partijen, en mits een opzeggingstermijn van zes maanden in acht wordt genomen.

Art. 5. Dit protocol treedt in werking zodra de partijen het ondertekend hebben, en vervangt het gelijknamige protocol van 17 april 2001.

Bijlage

JAARLIJKSE RAPPORTERING OVER DE SAMENSTELLING VAN DE KABINETTEN
 

Naam van de minister
Titulatuur
Rapporteringsjaar
 
                                               

Deze lijst dient uiterlijk op 1 maart van het jaar, volgend op het kalenderjaar waarover de rapportering betrekking heeft, te worden overhandigd aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement
 
 
I. KABINETSPERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
 
1. Stafleden (artikel 7 van het kabinetsbesluit)
  
Naam en 
Voornaam 
 Datum
indiensttreding
Tewerkstellings-
percentage 
 Functie  Omschrijving inhoudelijke taak/opdracht
         
         
         
         

 
2. Uitvoerend personeel (artikel 9 van het kabinetsbesluit)

 Naam en voornaam

Datum
indiensttreding
 
 Tewerkstellings-percentage

     
     
     
     

 
3. Aanvullend personeel (artikel 11 van het kabinetsbesluit)
 
 Naam en voornaam
Datum
indiensttreding
 
 Tewerkstellings-percentage
     
     
     
     

 
II. KABINETSPERSONEEL DAT IN DE LOOP VAN HET RAPPORTERINGSJAAR HET KABINET HEEFT VERLATEN
 
1. Stafleden (artikel 7 van het kabinetsbesluit)
 
 Naam en voornaam

Datum
Indienst-
treding
 
 Datum
Uitdienst-
treding
 Tewerk-
stellings-
percentage
 Functie
 Omschrijving inhoudelijke taak / opdracht

           
           
           
           
 
2. Uitvoerend personeel (artikel 9 van het kabinetsbesluit)
 
 Naam en voornaam

 Datum
indiensttreding
 Datum
uitdiensttreding
     
     
     


3. Aanvullend personeel (artikel 11 van het kabinetsbesluit)
 
Naam en voornaam

 
Datum
indiensttreding
 
 Datum
uitdiensttreding
     
     
     

 
III. MEDEWERKERS DIE DOOR BEDRIJVEN OF ANDERE PRIVATE RECHTSPERSONEN KOSTELOOS TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VAN EEN MINISTER
  
 Naam en voornaam
 Periode van
 terbeschikking
stelling
 Tewerk-
stellings-
percentage
Omschrijving inhoudelijke taak

 
 Bedrijf of private rechtspersoon die de medewerker
ter beschikking stelt

         
         

Handtekening van de minister