Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2009/35: Voorleggen van koninklijke besluiten aan het Staatshoofd
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 16/01/2009
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Voorleggen van koninklijke besluiten aan het Staatshoofd


Omzendbrief VR 2009/35

Datum
: 16 januari 2009

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief VR 94/35 van 22 december 1994 betreffende het voorleggen van koninklijke besluiten aan het Staatshoofd

 

In welbepaalde gevallen worden koninklijke besluiten op voordracht van een lid van de Vlaamse Regering, ter ondertekening voorgelegd aan het staatshoofd.

Het kabinet van de koning vraagt met aandrang deze besluiten in perfecte vorm voor te leggen.

De vormvoorschriften zijn vastgelegd in de omzendbrief van 21 december 2007 van de eerste minister, die als bijlage bij deze omzendbrief is gevoegd. De personeelsleden van de Vlaamse overheid worden verzocht deze voorschriften na te leven bij het opstellen en overzenden van koninklijke besluiten.

In de praktijk zijn de koninklijke besluiten die namens de Vlaamse Regering worden voorgelegd in hoofdzaak individuele besluiten, die ingevolge punt A.2. van de bijgevoegde omzendbrief, niet vertaald hoeven te worden. Deze besluiten worden dus uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

Kris Peeters

Minister-president van de Vlaamse Regering

Federale overheidsdienst

Kanselarij van de eerste Minister

Wetstraat 16

1000 Brussel

pagebreak5 december 2011

PERKAMENTEN VAN DE DOOR DE KAMERS GOEDGEKEURDE WETTEN EN ONTWERPEN VAN BESLUIT DIE AAN HET STAATSHOOFD TER ONDERTEKENING WORDEN VOORGELEGD

A. Opstellen van een ontwerp van besluit

1. Bij het opstellen van een ontwerp van indieningsbesluit van een voorontwerp van wet en/of een ontwerp van koninklijk besluit schikt men zich naar de "Aanbevelingen en formules" van de Raad van State inzake wetgevingstechniek.(1-2)

2. Met uitzondering van de individuele ontwerpen dienen de ontwerpen te worden opgesteld in twee kolommen, de beide landstalen naast elkaar.

3. Wanneer in de aanhef van een ontwerp verwezen wordt naar een voorafgaand "akkoord" of "advies", dan dient de datum van dit akkoord of advies te worden ingevuld.

De vermelding van een datum in de aanhef of in het beschikkend gedeelte, dient steeds te gebeuren met de maand in volle letters.

Bovendien dient, wanneer in de aanhef de dringende noodzakelijkheid wordt ingeroepen, deze op voldoende wijze te worden gemotiveerd, rekening houdend met de voorschriften vervat in de circulaire “Verzoeken om advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State”.

4. Op de tweetalige ontwerpen, die in twee kolommen worden opgemaakt, dient de titel van elk Regeringslid dat medeondertekent in beide landstalen te worden vermeld.

Wanneer de bevoegdheden van een Regeringslid zich uitstrekken over meer dan een onderscheiden sector, dan dient niet de volledige titel te worden vermeld maar enkel de hoedanigheid waarin in het beoogde geval opgetreden wordt.

De tekst dient niet alleen zodanig te worden geschikt dat een plaatsruimte van 5 centimeter overblijft voor de handtekening van het Staatshoofd, maar ook zodanig dat op die bladzijde tevens één of meerdere slotartikelen van het besluit, de handtekening van het Staatshoofd en de medeondertekening van minstens één Minister voorkomen.

1 Deze kunnen geraadpleegd worden via www.raadvst-consetat.be.

2 Zie ook de circulaire “Procedures voor de indiening van een ontwerp van wet”.

De eigenlijke handtekening dient in het midden van de bladzijde te worden geplaatst, zodanig dat zij voor beide teksten geldt.

Deze regel geldt ook voor de bijlagen die bij een ontwerp van koninklijk besluit zijn gevoegd.

B. Voorlegging ter ondertekening

1. Bij een perkament van een door de Kamers goedgekeurde wet, dat aan het Staatshoofd ter ondertekening wordt voorgelegd, dient een borderel, met volgnummer, te worden gevoegd.

2. Bij de originele tekst van een ontwerp van besluit dat aan het Staatshoofd ter ondertekening wordt voorgelegd, dienen te worden gevoegd:

- een borderel, met volgnummer, dat het voorwerp ervan vermeldt alsook de vermelding van de te contacteren persoon bij eventuele problemen;

De ontwerpen inzake eervolle onderscheidingen dienen vergezeld te zijn van een afzonderlijk borderel, met volgnummer en met de vermelding van de goedkeuring door het Kabinet van de Koning van de voorstellen die hem voordien over deze aangelegenheid werden meegedeeld.

In het geval een ontwerp voor verbetering wordt teruggestuurd, dan dient dit, wanneer het opnieuw aan het Kabinet van de Koning wordt voorgelegd, vergezeld te zijn van een nieuw borderel;

- een kopie van het ontwerp dat door het Kabinet van de Koning wordt bewaard : de vermelding “kopie” of “afschrift” moet hierop duidelijk worden vermeld;

- wanneer het ontwerp werd vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de notificatie van de beslissing;

- het advies van de Raad van State, indien dit advies werd gevraagd;

Indien dit advies niet werd gevolgd, dan dient bij het ontwerp een nota te worden gevoegd waarin wordt uiteengezet en verantwoord waarom dit advies niet werd gevolgd.

Indien een verslag aan de Koning bij het besluit gevoegd is, moet deze verantwoording daarin worden opgenomen.

3. Voor wat indieningsbesluiten van voorontwerpen van wet betreft, worden volgende stukken aan het Kabinet van de Koning bezorgd :

- een borderel, met volgnummer, dat het voorwerp ervan vermeldt alsook de vermelding van de te contacteren persoon bij eventuele problemen;

- het origineel van de memorie van toelichting ;

- het origineel van het voorontwerp van wet;

- het advies van de Raad van State;

Indien het advies van de Raad van State niet werd gevolgd, moet in de memorie van toelichting worden uiteengezet en verantwoord waarom dit niet gebeurd is.

- de notificatie van de Ministerraad;

- de eventuele bijlagen bij het voorontwerp van wet;

- een kopie van het voorontwerp van wet, met de duidelijke vermelding “kopie” of “afschrift”.

Om alle misverstanden te vermijden wordt erop gewezen dat een memorie van toelichting en een verslag aan de Koning niet door het Staatshoofd, maar wel door de betrokken Regeringsleden worden ondertekend.

4. De datum en de omstandigheden van voorlegging aan het Kabinet van de Koning van perkamenten en besluiten mogen aan buitenstaanders niet worden kenbaar gemaakt. Naast het feit dat hierdoor ernstige praktische moeilijkheden zouden kunnen ontstaan, zou een dergelijke indiscretie een volledige miskenning betekenen van het vertrouwelijk karakter dat, overeenkomstig de artikelen 88 en 106 van de Grondwet, de betrekkingen tussen het Staatshoofd en het betrokken Regeringslid omgeeft.

Na ondertekening (enkele dagen later), tenzij bij afwezigheid van de Koning, kunnen de stukken door het bevoegde departement terug worden opgehaald bij het Kabinet van de Koning.

C. Archivering

1. De perkamenten van door het Staatshoofd bekrachtigde en afgekondigde wetten worden door de bevoegde Minister aan de Minister van Justitie gestuurd om te worden gezegeld met 's Lands Zegel en om te worden bewaard in de archieven van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Hiertoe dient in het begeleidend schrijven aan de Minister van Justitie het juiste opschrift van de wet te worden vermeld, samen met de datum van bekrachtiging door het Staatshoofd. Aan te raden is om in het begeleidend schrijven eveneens te vermelden welke dienst zal instaan voor de publicatie van de wet, dan wel een contactpersoon te vermelden.

Indien een bijlage bij de wet is gevoegd, dient deze eveneens aan de Minister van Justitie te worden gestuurd voor archivering binnen de Federale Overheidsdienst Justitie.

Pas nadat de Minister van Justitie heeft medegedeeld dat 's Lands Zegel is aangebracht mag tot bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad worden overgegaan. Dit bericht wordt door de Cel Legalisaties en Parlementaire vragen van de Diensten van de Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie aan de bevoegde minister overgemaakt.

2. De originelen van door het Staatshoofd ondertekende besluiten worden via de bevoegde Minister bewaard in de archieven van de betrokken Federale Overheidsdienst.

D. Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (3)

Met het oog op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, vraagt de betrokken dienst van de bevoegde minister een drukproef aan bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Indien meerdere ministers bevoegd zijn voor de in de wet geregelde aangelegenheden, zal de datum van bekendmaking in onderling overleg moeten afgesproken worden.

Hiertoe kan voor de tekst van een aangenomen wet een elektronische versie bekomen worden bij het Wetgevend Secretariaat van de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Dienst Vergadering van de Senaat.

De aanvraag van een drukproef bij de Diensten van het Belgisch Staatsblad gebeurt aan de hand van een door hen afgeleverd voorgedrukt formulier. Hierbij wordt bij het Belgisch Staatsblad een elektronische drager met daarop de tekst in beide talen bezorgd samen met een afgedrukt exemplaar van de te publiceren tekst.

Pas na nalezing van de drukproef en, desgevallend, na ontvangst van het bericht dat tot publicatie van de betrokken wet kan worden overgegaan, zal de betrokken federale overheidsdienst de “goed om drukken” afleveren aan de Diensten van het Belgisch Staatsblad, met vermelding van de gewenste publicatiedatum.

De Eerste Minister

E. DI RUPO

 

 

 

 

 

 Voetnoten:

(1) Deze kunnen geraadpleegd worden via www.raadvst-consetat.be.

(2) Zie ook de circulaire “Procedures voor de indiening van een ontwerp van wet”.

(3) Zie voor de formules in verband met de bekrachtiging en afkondiging van wetten : de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, gewijzigd bij de wetten van 26 oktober 1963 en 8 november 1995 ; voor de bekendmaking van koninklijke en ministeriële besluiten : zie artikel 56 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.