Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2017/21: Regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 01/12/2017
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest

Omzendbrief VR 2017/21

Datum : 1 december 2017

Deze omzendbrief heft de omzendbrief VR 2013/21 betreffende regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest op.

Toepassingsgebied van de omzendbrief

Deze omzendbrief is alleen van toepassing op de beslagen op de tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, en dus niet op de beslagen op de tegoeden van de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid of de extern verzelfstandigde agentschappen.

Onder entiteiten wordt in deze omzendbrief verstaan: departementen, IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid en DAB’s. De omzendbrief geldt voor alle personeelsleden van de voormelde entiteiten die betrokken zijn bij de beslagprocedure of de procedure ten gronde die tot het beslag heeft geleid.

De goederen die toebehoren aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, zijn in principe niet vatbaar voor beslag. Er zijn twee uitzonderingen op dat principe:

1° de goederen waarvan de bevoegde overheid overeenkomstig artikel 1412bis, §2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek verklaard heeft dat ze in beslag genomen kunnen worden;

2° de goederen waarvan de schuldeiser oordeelt dat ze kennelijk niet nuttig zijn voor de uitoefening van de taak van de overheid of de continuïteit van de openbare dienst. Die goederen kunnen in beslag genomen worden als de goederen, vermeld in 1°, niet volstaan tot voldoening van de schuldeiser.

Deze omzendbrief regelt in deel 1 de procedure voor het beslag op de tegoeden op de financiële rekening die opgenomen werden in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis, §2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, en in deel 2 de procedure voor het beslag onder derden op de andere financiële rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.


Deel 1: Beslag op de goederen, opgenomen in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis, §2, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek

Deel 1.A Procedure bij uitvoerend beslag

1.1 Het beslagen bedrag wordt door de financiële instelling gereserveerd op de rekening die opgenomen is in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek. [1]

1.2 De financiële instelling deelt binnen één werkdag na de betekening van het uitvoerend beslag aan de secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting (DFB) het beslagen bedrag en de dossiergegevens mee. Daartoe bezorgt hij een kopie van de akte houdende het beslag aan de secretaris-generaal van het DFB.

1.3 De secretaris-generaal van het DFB deelt binnen twee werkdagen [2] na ontvangst van de informatie, vermeld in punt 1.2, aan de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten de beslaglegging mee met eventuele opgave van de verdeelsleutel. Hij doet dat op basis van die aangeleverde informatie.

Als de betrokken leidend ambtenaren de bevoegdheid in het dossier betwisten, geven ze aan welke entiteiten ze wel bevoegd achten en waarom. Als die entiteiten ook hun bevoegdheid betwisten, kan binnen vier werkdagen na de mededeling van de secretaris-generaal van het DFB een arbitrageprocedure ingeleid worden bij de leidend ambtenaar van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB). Alle betrokken partijen dienen binnen die vier werkdagen een dossier in om hun standpunt te staven. De betrokken leidend ambtenaren brengen de secretaris-generaal van het DFB altijd op de hoogte van de aanvaarding of betwisting van de bevoegdheid in het dossier. De leidend ambtenaar van het DKB wijst vervolgens na ontvangst van de betwisting binnen vijf werkdagen de bevoegde entiteiten aan (met eventuele opgave van de verdeelsleutel). Hij brengt meteen daarna de entiteiten en de secretaris-generaal van het DFB op de hoogte van de genomen beslissing.

1.4 Als de bevoegde entiteiten het beslag willen betwisten, tekenen ze tijdig verzet aan bij de bevoegde beslagrechter. Ze brengen de secretaris-generaal van het DFB, de financiële instelling en de gerechtsdeurwaarder daarvan meteen daarna op de hoogte.

1.5 Om onverschuldigde betaling te vermijden, boeken de bevoegde entiteiten, na de betekening van het uitvoerend beslag, bij voorkeur alle facturen als betwist, waardoor de betaling wordt geblokkeerd. Als die betalingen echter niet te vermijden zijn, brengen de bevoegde entiteiten meteen de secretaris-generaal van het DFB, de financiële instelling en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte (met vermelding van het kenmerk van het beslagdossier en het betalingsdossier). De bevoegde entiteiten tekenen daarnaast tijdig verzet aan conform punt 1.4.

1.6 De secretaris-generaal van het DFB geeft binnen één werkdag na de mededeling in punt 1.3, eerste zin, aan de bevoegde entiteiten de dwingende opdracht om binnen drie werkdagen voor het beslag na te gaan of ten voordele van de verzoekende partij een vastlegging is genomen voor de verbintenis die aanleiding heeft gegeven tot het leggen van het uitvoerend beslag. Het encours op die vastlegging moet het uitvoerend beslag volledig dekken. Als het encours onvoldoende is of geen vastlegging werd aangemaakt, wordt door de bevoegde entiteiten binnen drie werkdagen volgend op de opdracht voor het beslag hetzij de vastlegging verhoogd en goedgekeurd, hetzij een nieuwe vastlegging ten belope van het uitvoerend beslag ten voordele van de verzoekende partij aangemaakt en goedgekeurd. Op die vastlegging wordt onmiddellijk een factuur – met betalingswijze “Manueel”, betalingsgroep “Manueel beslag” en betalingsvoorwaarden “999NET” – ingevoerd en goedgekeurd. Die aanrekeningen gebeuren op de daartoe geëigende begrotingspost, voor zover de beschikbare middelen daarop toereikend zijn. Als dat niet het geval is, wijst de secretaris-generaal van het DFB de begrotingspost aan met de grootste onbenutte budgettaire reserve (exclusief transferartikelen naar andere Vlaamse entiteiten en niet op basisallocaties waarop ten gevolge van de kredietblokkering onvermijdbare kredietoverschrijdingen kunnen worden verwacht) van waaruit het restant dwingend herschikt wordt, zodat de eventuele vereiste aanrekeningen op de geëigende begrotingspost binnen drie werkdagen mogelijk wordt.

Als het beslag groter is dan het daarop beschikbare saldo, stelt het DFB een dwingende herschikking voor vanuit meerdere begrotingsposten. De bevoegde entiteit kan echter binnen die termijn eenzelfde herschikking voorstellen op andere begrotingsposten die onder haar bevoegdheid vallen, opdat de vastlegging kan worden genomen.

Als het beslag de grootte van de kredieten, toegewezen aan de bevoegde entiteit, overtreft, wordt het saldo van de uitgave ten laste genomen van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Bij de begrotingscontrole of bij afwezigheid daarvan, uiterlijk bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het daaropvolgende jaar, wordt voor het saldo van de uitgave, vermeld in de vorige zin, een ontwerp van beslissing ingediend. Die beslissing omvat enerzijds de verhoging van de toelage aan het VFLD met het voormelde bedrag en anderzijds de vermindering voor eenzelfde bedrag van de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde. Het uitstaande saldo van die uitgave van het VFLD bedraagt maximaal 5 miljoen euro, rekening houdend met de uitgevoerde terugstortingen van de geblokkeerde, aparte rekening en de uitgevoerde compensaties op de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit.

1.7 Eventuele bijkomende aanrekeningen worden doorgevoerd niettegenstaande eventuele bevoegdheidsbetwisting. Als met toepassing van de procedure, vermeld in punt 1.3, de bevoegdheidsverdeling in het dossier herzien wordt, wordt de genomen blokkerende vastlegging opgeheven. Vervolgens geeft de secretaris-generaal van het DFB binnen één werkdag na ontvangst van de aanvaarding door de betrokken entiteiten of na ontvangst van de beslissing van de leidend ambtenaar van het DKB de bevoegde entiteiten de dwingende opdracht om conform punt 1.6 binnen drie werkdagen volgend op de opdracht voor het beslag een blokkerende vastlegging te nemen.

1.8 De bevoegde entiteiten houden de secretaris-generaal van het DFB op de hoogte van de feiten die relevant zijn voor het gelegde uitvoerend beslag vanaf het ogenblik van de mededeling van de informatie conform punt 1.3. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan gebeurtenissen (bijvoorbeeld minnelijk akkoord, vonnis, arrest) die de handlichting van het uitvoerend beslag tot gevolg moeten hebben of gebeurtenissen waardoor het uitvoerend beslag langer gehandhaafd moet worden (bijvoorbeeld beroepsprocedure, cassatieberoep …).

1.9 Als de gebeurtenissen, vermeld in punt 1.8, de handlichting van het uitvoerend beslag tot gevolg moeten hebben, bezorgen de bevoegde entiteiten aan de secretaris-generaal van het DFB zo spoedig mogelijk een bevestiging door de betrokken gerechtsdeurwaarder van het feit dat handlichting voor het uitvoerend beslag werd verleend en dat het beslagbericht werd geschrapt. Die bevestiging wordt door de secretaris-generaal van het DFB aan de financiële instelling bezorgd. Zo kan de reservering op de rekening die opgenomen is in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek, worden opgeheven.

1.10 Als de financiële instelling verplicht wordt het beslagen bedrag aan de gerechtsdeurwaarder af te geven, brengt de financiële instelling de secretaris-generaal van het DFB daarvan meteen op de hoogte. De secretaris-generaal van het DFB geeft dan aan de bevoegde entiteiten de opdracht om de blokkerende vastlegging meteen te factureren om de termijn tussen de afgifte van het bedrag van het beslag en de aanzuivering ervan zo kort mogelijk te houden.


Deel 1.B Procedure bij bewarend beslag

Een schuldeiser legt een bewarend beslag op de goederen (bijvoorbeeld financiële tegoeden) van een schuldenaar om zich te verzekeren van de betaling van zijn schuldvordering. Daartoe vraagt hij in de meeste gevallen aan de beslagrechter de toestemming, die aan de beslagene wordt betekend met een deurwaardersexploot. Aangezien een bewarend beslag alleen gelegd mag worden in gevallen van urgentie (artikel 1413 Gerechtelijk Wetboek) en bij een gevaar voor insolvabiliteit van de schuldenaar, zodat de latere uitwinning in het gedrang komt, zullen bewarende beslagen op de tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest eerder uitzonderlijk voorkomen.

1.11 Bij de betekening van het bewarend beslag controleert de financiële instelling het onbelaste saldo van de financiële rekening van het VFLD (zie daarvoor het tweede lid van punt 1.12).

Na de betekening van het bewarend beslag deelt de financiële instelling binnen één werkdag aan de secretaris-generaal van het DFB het beslagen bedrag en de dossiergegevens mee. Daartoe bezorgt hij een kopie van de akte houdende het beslag aan de secretaris-generaal van het DFB.

1.12 Als het VFLD het bedrag van het beslag volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, vermeld in de tweede lid van dit punt, maakt het VFLD ter compensatie van het bedrag dat in bewarend beslag is genomen, binnen twee werkdagen een som over.

Het uitstaande saldo van die uitgave van het VFLD bedraagt maximaal 5 miljoen euro, rekening houdend met de uitgevoerde terugstortingen van de geblokkeerde, aparte rekening en de terugbetalingen door de betrokken entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit.

Als het VFLD het bedrag van het beslag volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, deelt de financiële instelling de gerechtsdeurwaarder mee dat de schuldenaar binnen drie werkdagen een bedrag ter bewaring geeft in handen van de financiële instelling. Dat bedrag moet toereikend zijn om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, intrest en kosten, en wordt op een aparte rekening geblokkeerd.

Als het VFLD het bedrag van het beslag niet volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, brengt de financiële instelling de secretaris-generaal van het DFB daarvan meteen op de hoogte.

1.13 Bij de ontvangst van die storting brengt de financiële instelling de gerechtsdeurwaarder op de hoogte en verzoekt hij hem om het bewarend beslag op te heffen.

1.14 De secretaris-generaal van het DFB deelt binnen twee werkdagen [3] na ontvangst van de informatie, vermeld in punt 1.11, aan de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten de beslaglegging mee met eventuele opgave van de verdeelsleutel. Hij doet dat op basis van die aangeleverde informatie. Als de betrokken leidend ambtenaren de bevoegdheid in het dossier betwisten, geven ze aan welke entiteiten zij wel bevoegd achten en waarom. Als die entiteiten ook hun bevoegdheid betwisten, wordt er een arbitrageprocedure ingesteld als vermeld in punt 1.3.

1.15 Bij elk bewarend beslag tekent de secretaris-generaal van het DFB daartegen tijdig verzet aan bij de bevoegde beslagrechter en brengt hij de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten, de financiële instelling en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte.

Nadat de secretaris-generaal van het DFB verzet heeft aangetekend, nemen de bevoegde entiteiten de verdere verzetsprocedure over.

1.16 De bevoegde entiteiten houden de secretaris-generaal van het DFB op de hoogte van feiten die relevant zijn voor het gelegde bewarend beslag, vanaf het ogenblik van de mededeling van de informatie conform punt 1.14. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het verloop van de verzetsprocedure, gebeurtenissen (bijvoorbeeld minnelijk akkoord, vonnis, arrest) die de handlichting van het bewarend beslag tot gevolg moeten hebben of gebeurtenissen waardoor het bewarend beslag langer gehandhaafd moet worden (bijvoorbeeld beroepsprocedure, cassatieberoep …).

Als die gebeurtenissen de handlichting van het bewarend beslag tot gevolg moeten hebben, bezorgen de bevoegde entiteiten aan de secretaris-generaal van het DFB zo spoedig mogelijk een bevestiging door de betrokken gerechtsdeurwaarder van het feit dat handlichting voor het bewarend beslag werd verleend en dat het beslagbericht werd geschrapt. Die bevestiging wordt door de secretaris-generaal van het DFB aan de financiële instelling bezorgd. Als het bewarend beslag opgeheven wordt en het geblokkeerde bedrag van het beslag vrijgegeven wordt, wordt het volledige bedrag meteen teruggestort aan het VFLD.

1.17 Als er betaald wordt nadat het bewarend beslag gelegd is, brengen de bevoegde entiteiten meteen de secretaris-generaal van het DFB, de financiële instelling en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte met vermelding van het kenmerk van het beslagdossier en het betalingsdossier.

1.18 Bij afgifte van het geblokkeerde bedrag wordt de uitgave ten laste van het VFLD volledig terugbetaald door de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit (conform de procedure voor bevoegdheidsbepaling, vermeld in punt 1.3), of volledig gecompenseerd op de kredieten van die entiteiten. Dat gebeurt uiterlijk bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het daaropvolgende jaar.


Deel 2: Beslag onder derden op de financiële rekening van de Vlaamse Gemeenschap, conform artikel 1412bis, §2, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek

Deel 2.A Procedure bij uitvoerend beslag

2.1 In eerste instantie deelt de kassier de gerechtsdeurwaarder mee dat het beslag alleen mogelijk is als de tegeldemaking van de rekening die opgenomen is in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis Gerechtelijk Wetboek, niet volstaat tot voldoening van de schuldeiser.

Vervolgens wijst de kassier de gerechtsdeurwaarder erop dat een algehele blokkering van alle tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest de continuïteit van de openbare dienst in het gedrang brengt en dat daarom de procedure, vermeld in punt 2.2, gevolgd zal worden.

2.2 Alleen als de tegeldemaking van de rekening die opgenomen is in de verklaring niet volstaat tot voldoening van de schuldeiser, neemt de kassier ambtshalve het (eventuele saldo van) beslagen bedrag af van de centrale uitgavenrekening. De kassier moet de in beslag genomen middelen afzonderen op een aparte, geblokkeerde rekening. [4]

2.3 De kassier deelt binnen één werkdag na de betekening van het beslag aan de secretaris-generaal van het DFB het beslagen bedrag en de dossiergegevens mee. Daartoe bezorgt hij een kopie van de akte houdende het beslag aan de secretaris-generaal van het DFB.

2.4 De secretaris-generaal van het DFB deelt binnen twee werkdagen [5] na ontvangst van de informatie, vermeld in punt 2.3, aan de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten de beslaglegging mee met eventuele opgave van de verdeelsleutel. Hij doet dat op basis van die aangeleverde informatie.

Als de betrokken leidend ambtenaren de bevoegdheid in het dossier betwisten, geven zij aan welke entiteiten zij wel bevoegd achten en waarom. Als die entiteiten ook hun bevoegdheid betwisten, kan binnen vier werkdagen na de mededeling van de secretaris-generaal van het DFB een arbitrageprocedure ingeleid worden bij de leidend ambtenaar van het DKB. Alle betrokken partijen dienen binnen die vier werkdagen een dossier in om hun standpunt te staven. De betrokken leidend ambtenaren brengen de secretaris-generaal van het DFB altijd op de hoogte van de aanvaarding of betwisting van de bevoegdheid in het dossier. De leidend ambtenaar van het DKB wijst vervolgens na ontvangst van de betwisting binnen vijf werkdagen de bevoegde entiteiten aan (met eventuele opgave van de verdeelsleutel) en brengt meteen daarna de entiteiten, de bevoegde ministers en de secretaris-generaal van het DFB op de hoogte van de genomen beslissing.

2.5 Bij elk beslag tekent de secretaris-generaal van het DFB [6] daartegen tijdig verzet aan bij de bevoegde beslagrechter en brengt hij de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten, de kassier en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte.

Nadat de secretaris-generaal van het DFB verzet heeft aangetekend, nemen de bevoegde entiteiten de verdere verzetsprocedure over.

2.6 De secretaris-generaal van het DFB geeft binnen één werkdag na de mededeling in punt 2.4, eerste zin, aan de bevoegde entiteiten de dwingende opdracht om binnen drie werkdagen voor het beslag na te gaan of ten voordele van de verzoekende partij een vastlegging is genomen voor de verbintenis die aanleiding heeft gegeven tot het leggen van het uitvoerend beslag. Het encours op die vastlegging moet het uitvoerend beslag volledig dekken. Als het encours onvoldoende is of geen vastlegging werd aangemaakt, wordt door de bevoegde entiteiten binnen drie werkdagen volgend op de opdracht voor het beslag hetzij de vastlegging verhoogd en goedgekeurd, hetzij een nieuwe vastlegging ten belope van het uitvoerend beslag en ten voordele van de verzoekende partij aangemaakt en goedgekeurd. Op die vastlegging wordt onmiddellijk een factuur – met betalingswijze “Manueel”, betalingsgroep “Manueel beslag” en betalingsvoorwaarden “999NET” – ingevoerd en goedgekeurd. Die aanrekeningen gebeuren op de daartoe geëigende begrotingspost, voor zover de beschikbare middelen daarop toereikend zijn. In het tegengestelde geval wijst de secretaris-generaal van het DFB gelijktijdig de begrotingspost aan met de grootste onbenutte budgettaire reserve (exclusief transferartikelen naar andere Vlaamse entiteiten en niet op basisallocaties waarop ten gevolge van de kredietblokkering onvermijdbare kredietoverschrijdingen kunnen worden verwacht) van waaruit het restant dwingend herschikt wordt, zodat de eventuele vereiste aanrekeningen op de geëigende begrotingspost binnen drie werkdagen mogelijk wordt.

Als het beslag groter is dan het daarop beschikbare saldo, stelt het DFB een dwingende herschikking voor vanuit meerdere begrotingsposten. De bevoegde entiteit kan echter binnen die termijn eenzelfde herschikking voorstellen op andere begrotingsposten die onder haar bevoegdheid vallen, opdat de vastlegging kan worden genomen.

Als het beslag de grootte van de kredieten die toegewezen zijn aan de bevoegde entiteit, overtreft, wordt het saldo van de uitgave ten laste genomen van het VFLD. Bij de begrotingscontrole of bij afwezigheid daarvan, uiterlijk bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het daaropvolgende jaar, wordt voor het saldo van de uitgave in de vorige zin, een ontwerp van beslissing ingediend. Die beslissing omvat enerzijds de verhoging van de toelage aan het VFLD met het voormelde bedrag en anderzijds de vermindering voor eenzelfde bedrag van de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde. Het uitstaande saldo van die uitgave van het VFLD bedraagt maximaal 5 miljoen euro, rekening houdend met de uitgevoerde terugstortingen van de geblokkeerde, aparte rekening en de uitgevoerde compensaties op de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit.

2.7 Eventuele bijkomende aanrekeningen worden doorgevoerd niettegenstaande eventuele bevoegdheidsbetwisting. Als met toepassing van de procedure, vermeld in punt 2.4, de bevoegdheidsverdeling in het dossier herzien wordt, wordt de genomen blokkerende vastlegging opgeheven. Vervolgens geeft de secretaris-generaal van het DFB binnen één werkdag na ontvangst van de aanvaarding door de betrokken entiteiten of na ontvangst van de beslissing van de leidend ambtenaar van het DKB de bevoegde entiteiten de dwingende opdracht om conform punt 2.6 binnen drie werkdagen volgend op de opdracht voor het beslag een blokkerende vastlegging te nemen.

2.8 Om onverschuldigde betaling te vermijden, boeken de bevoegde entiteiten, na de betekening van het uitvoerend beslag, bij voorkeur alle facturen als betwist, waardoor de betaling wordt geblokkeerd. Als die betalingen echter niet te vermijden zijn, brengen de bevoegde entiteiten meteen de secretaris-generaal van het DFB, de kassier en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte met vermelding van het kenmerk van het beslagdossier en het betalingsdossier.

2.9 De bevoegde entiteiten houden de secretaris-generaal van het DFB ook op de hoogte van feiten die relevant zijn voor het gelegde uitvoerend beslag, vanaf het ogenblik van de mededeling van de informatie conform punt 2.4. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het verloop van de verzetsprocedure, gebeurtenissen (bijvoorbeeld minnelijk akkoord, vonnis, arrest) die de handlichting van het uitvoerend beslag tot gevolg moeten hebben of gebeurtenissen waardoor het uitvoerend beslag langer gehandhaafd moet worden (bijvoorbeeld beroepsprocedure, cassatieberoep …).

2.10 Als de gebeurtenissen, vermeld in punt 2.9, de handlichting van het uitvoerend beslag tot gevolg moeten hebben, bezorgen de bevoegde entiteiten aan de secretaris-generaal van het DFB zo spoedig mogelijk een bevestiging door de betrokken gerechtsdeurwaarder van het feit dat handlichting werd verleend voor het uitvoerend beslag en dat het beslagbericht werd geschrapt. Die bevestiging wordt door de secretaris-generaal van het DFB aan de financiële instelling bezorgd. Zo kunnen de in beslag genomen middelen vanop de aparte, geblokkeerde rekening overgedragen worden naar de rekening die opgenomen is in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek.

2.11 Als de kassier verplicht wordt het bedrag van het beslag aan de gerechtsdeurwaarder af te geven, brengt de kassier de secretaris-generaal van het DFB daarvan meteen op de hoogte. De secretaris-generaal van het DFB geeft daarop aan de bevoegde entiteiten de opdracht om de blokkerende vastlegging meteen te factureren om de termijn tussen de afgifte van het bedrag van het beslag en de aanzuivering ervan zo kort mogelijk te houden.


Deel 2.B Procedure bij bewarend beslag

Aangezien een bewarend beslag alleen gelegd mag worden in gevallen van urgentie (artikel 1413 Gerechtelijk Wetboek) en bij een gevaar voor insolvabiliteit van de schuldenaar, zodat de latere uitwinning in het gedrang komt, zullen bewarende beslagen op de tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest eerder uitzonderlijk voorkomen.

2.12 Bij de betekening van het bewarend beslag controleert de kassier het onbelaste saldo van de financiële rekening van het VFLD (zie daartoe het tweede lid van punt 2.13).

Na de betekening van het bewarend beslag deelt de kassier binnen één werkdag aan de secretaris-generaal van het DFB het beslagen bedrag en de dossiergegevens mee. Daartoe bezorgt hij een kopie van de akte houdende het beslag aan de secretaris-generaal van het DFB.

2.13 Als het VFLD het bedrag van het beslag volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, vermeld in de tweede lid van dit punt, maakt het VFLD ter compensatie van het bedrag dat in bewarend beslag is genomen, binnen twee werkdagen een som over.

Het uitstaande saldo van die uitgave van het VFLD bedraagt maximaal 5 miljoen euro, rekening houdend met de uitgevoerde terugstortingen van de geblokkeerde, aparte rekening en de terugbetalingen door de betrokken entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit.

Als het VFLD het bedrag van het beslag volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, deelt de kassier de gerechtsdeurwaarder mee dat de schuldenaar binnen drie werkdagen een bedrag ter bewaring in handen geeft van de kassier. Dat bedrag moet toereikend zijn om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, intrest en kosten, en wordt op een aparte rekening geblokkeerd.

Als het VFLD het bedrag van het beslag niet volledig kan compenseren, rekening houdend met de maximale uitgave, brengt de kassier de secretaris-generaal van het DFB daarvan meteen op de hoogte.

2.14 Bij de ontvangst van die storting brengt de kassier de gerechtsdeurwaarder op de hoogte en verzoekt hij hem om het bewarend beslag op te heffen.

2.15 De secretaris-generaal van het DFB deelt binnen twee werkdagen [7] na ontvangst van de informatie, vermeld in punt 2.12, tweede lid, aan de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten de beslaglegging mee met eventuele opgave van de verdeelsleutel. Hij doet dat op basis van die aangeleverde informatie. Als de betrokken leidend ambtenaren de bevoegdheid in het dossier betwisten, geven ze aan welke entiteiten zij wel bevoegd achten en waarom. Als die entiteiten ook hun bevoegdheid betwisten, wordt er een arbitrageprocedure ingesteld als vermeld in punt 2.4.

2.16 Bij elk bewarend beslag tekent de secretaris-generaal van het DFB daartegen tijdig verzet aan bij de bevoegde beslagrechter en brengt hij de leidend ambtenaren van de bevoegde entiteiten, de kassier en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte.

Nadat de secretaris-generaal van het DFB verzet heeft aangetekend, nemen de bevoegde entiteiten de verdere verzetsprocedure over.

2.17 De bevoegde entiteiten houden de secretaris-generaal van het DFB op de hoogte van feiten die relevant zijn voor het gelegde bewarend beslag, vanaf het ogenblik van de mededeling van de informatie conform punt 2.15. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het verloop van de verzetsprocedure, gebeurtenissen (bijvoorbeeld minnelijk akkoord, vonnis, arrest) die de handlichting van het bewarend beslag tot gevolg moeten hebben of gebeurtenissen waardoor het bewarend beslag langer gehandhaafd moet worden (bijvoorbeeld beroepsprocedure, cassatieberoep …).

Als de gebeurtenissen, vermeld in punt 2.17, de handlichting van het bewarend beslag tot gevolg moeten hebben, bezorgen de bevoegde entiteiten aan de secretaris-generaal van het DFB zo spoedig mogelijk een bevestiging door de betrokken gerechtsdeurwaarder van het feit dat handlichting voor het bewarend beslag werd verleend en dat het beslagbericht werd geschrapt. Die bevestiging wordt door de secretaris-generaal van het DFB aan de financiële instelling bezorgd. Als het bewarend beslag opgeheven wordt en het geblokkeerde bedrag van het beslag vrijgegeven wordt, wordt het volledige bedrag meteen teruggestort aan het VFLD.

2.18 Als er betaald wordt nadat het bewarend beslag gelegd is, brengen de bevoegde entiteiten meteen de secretaris-generaal van het DFB, de kassier en de gerechtsdeurwaarder daarvan op de hoogte met vermelding van het kenmerk van het beslagdossier en het betalingsdossier.

2.19 Bij afgifte van het geblokkeerde bedrag wordt de uitgave ten laste van het VFLD volledig terugbetaald door de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit (conform procedure voor bevoegdheidsbepaling, vermeld in punt 2.4), of volledig gecompenseerd op de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit. Dat gebeurt uiterlijk bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het daaropvolgende jaar.

Uitgaven ten laste van het VFLD

Voor alle duidelijkheid moeten de uitgaven ten laste van het VFLD, als vermeld in de punten 1.6, 1.12, 2.6 en 2.13, en de respectievelijke uitgevoerde terugbetalingen en compensaties samengeteld worden om het uitstaande saldo te kennen. Die uitgave van het VFLD bedraagt maximaal 5 miljoen euro, rekening houdend met de diverse uitgevoerde terugbetalingen en compensaties op de kredieten van de entiteiten die bevoegd zijn voor het dossier ten gronde waaruit de vordering voortvloeit.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN[1] Deze verklaring werd neergelegd op het kabinet van de minister-president en bij het Departement Kanselarij en Bestuur.

[2] Wanneer de twee werkdagen de eerste werkdag van het kalenderjaar omvatten, wordt de termijn met een werkdag verlengd.

[3] Wanneer de twee werkdagen de eerste werkdag van het jaar omvatten, wordt de termijn met een werkdag verlengd.

[4] Dit aanbod is bindend voor de beslagleggende schuldeiser als het goed op het Belgische grondgebied gelegen is en de tegeldemaking volstaat tot voldoening van de schuldeiser (artikel 1412bis, §3, lid 1 in fine, Gerechtelijk Wetboek).

[5] Wanneer de twee werkdagen de eerste werkdag van het jaar omvatten, wordt de termijn met een werkdag verlengd.

[6] Zie artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de procedure van beslag-legging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

[7] Wanneer de twee werkdagen de eerste werkdag van het jaar omvatten, wordt de termijn met een werkdag verlengd.