Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen
Aard document: Decreet
Datum document: 19/07/2002
Datum publicatie BS: 14/09/2002
Download Worddocument

DECREET HOUDENDE CONTROLE OP DE REGERINGSMEDEDELINGENArtikel 1. (... - ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (30/11/2006- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder:

1. een regeringsmededeling: elke voor het publiek bestemde mededeling, boodschap, voorlichtings- of sensibiliseringscampagne of elk ander communicatie-initiatief, ongeacht de gebruikte kanalen of media, van de Vlaamse regering of van een of meer van haar leden die verwijzingen naar de Vlaamse regering bevat of de naam of de afbeelding of de titulatuur van een of meer van haar leden;

2. een politieke partij: de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aan de door de Grondwet en de wet bepaalde verkiezingen deelneemt, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap of het Brussels Hoofdstedelijke Parlement kandidaten voorstelt en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet, het decreet en de ordonnantie, de volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma.
De in dit decreet vermelde termijnen worden opgeschort tijdens de parlementaire recesperiodes vastgesteld door het Vlaams Parlement en wanneer de zitting van het Vlaams Parlement gesloten is.

Artikel 3. (... - ...)

In het Vlaams Parlement wordt een Controlecommissie voor Regeringsmededelingen opgericht, hierna Controlecommissie te noemen, die op verzoek van de Vlaamse regering of één of meer van haar leden, na klacht of ambtshalve controleert of een regeringsmededeling niet geheel of ten dele tot doel heeft het imago van de regering, één of meer van haar leden, van een politieke partij of van één van haar geledingen, te beïnvloeden.
De Controlecommissie wordt samengesteld op de wijze bepaald in het Reglement van het Vlaams Parlement.

Artikel 4. (... - ...)

De Vlaamse regering of een of meer van haar leden die een regeringsmededeling wil verspreiden, kan door het indienen van een synthesenota de Controlecommissie vooraf om een advies verzoeken. De synthesenota geeft de aanleiding en de inhoud van de regeringsmededeling weer, en de wijze waarop de Vlaamse regering of een of meer van haar leden erin vermeld wordt.
Het verzoek tot advies wordt gericht aan de voorzitter van de Controlecommissie, die het onverwijld aan de Controlecommissie voorlegt.
De Controlecommissie verleent binnen een termijn van dertig dagen nadat ze het verzoek heeft ontvangen, een advies. Het met redenen omklede advies wordt door de voorzitter van de Controlecommissie onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken minister of ministers.
Het advies wordt niet openbaar gemaakt.

Artikel 5. (... - ...)

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan bij de Controlecommissie een klacht indienen tegen een regeringsmededeling. De klacht wordt gericht aan de voorzitter van de Controlecommissie, die de klacht onverwijld aan de Controlecommissie bezorgt.
Met respect voor de rechten van verdediging van de betrokken minister of ministers, neemt de Controlecommissie uiterlijk dertig dagen nadat ze de klacht heeft ontvangen, een met redenen omklede beslissing.
De beslissing van de Controlecommissie wordt door de voorzitter van de Controlecommissie onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de Vlaamse regering en van de betrokken minister of ministers.
Indien de Controlecommissie zich niet uitspreekt binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, wordt ze geacht de klacht te hebben verworpen.

Artikel 6. (... - ...)

De Controlecommissie kan een regeringsmededeling ambtshalve toetsen. De Controlecommissie neemt haar beslissing met respect voor de rechten van de verdediging van de betrokken minister of ministers, uiterlijk dertig dagen nadat de Controlecommissie kennis had of had kunnen hebben van de regeringsmededeling.
De Controlecommissie neemt een met redenen omklede beslissing, die overeenkomstig artikel 5, derde lid, ter kennis wordt gebracht van de Vlaamse regering en van de betrokken minister of ministers.

Artikel 7. (23/07/2016- ...)

...

Artikel 8. (... - ...)

Indien bij een klacht of een ambtshalve onderzoek de Controlecommissie oordeelt dat een regeringsmededeling geheel of ten dele tot doel heeft het imago te beïnvloeden van de regering, van één of meer van haar leden, van een politieke partij of een geleding ervan, legt ze de betrokken minister of ministers een gemotiveerde blaam op. De voorzitter van het Vlaams Parlement maakt die gemotiveerde blaam publiek in de eerstvolgende vergadering van het Vlaams Parlement volgend op de kennisgeving door de Controlecommissie.

Artikel 9. (23/07/2016- ...)

...

Artikel 10. (... - ...)

[Dit decreet is van toepassing op regeringsmededelingen die van start gaan de dag na de inwerkingtreding van het decreet van 23 mei 2003 houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen.
Voor regeringsmededelingen die van start gaan in de periode tussen de dag na de inwerkingtreding van het decreet van 23 mei 2003 houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen, en de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de normen bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid, vraagt de Controlecommissie, in afwijking van artikel 9, eerste lid, geen gemotiveerd advies aan de Expertencommissie. (verv. decr. 23 mei 2003, art. 2, I: 16 juni 2003) ]