Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie
Aard document: Decreet
Datum document: 17/06/2016
Datum publicatie BS: 13/07/2016
Download Worddocument

Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. (23/07/2016- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (23/07/2016- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° Vlaamse overheid:
a) het Vlaams Parlement, zijn voorzitter en zijn organen;
b) de bij decreet opgerichte instellingen, verbonden aan het Vlaams Parlement;
c) de Vlaamse Regering en een of meer van haar leden;
d) de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
e) alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap die aan de algemene verplichting inzake actieve openbaarheid van bestuur onderworpen zijn op basis van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen ter uitvoering van artikel 28, § 1, tweede lid, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
2° Vlaamse overheidscommunicatie: elke boodschap, bestemd voor het publiek of delen ervan, die uitgaat van de Vlaamse overheid, ongeacht wat de doelstellingen ervan zijn en de kanalen die ervoor worden gebruikt en ongeacht of de Vlaamse overheid hiervoor samenwerkt met derden.

HOOFDSTUK 2 Normen voor Vlaamse overheidscommunicatie

Artikel 3. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheid communiceert helder in een bevattelijke taal.

De Vlaamse overheid communiceert in de Nederlandse standaardtaal.

De communicatie van de Vlaamse overheid moet voor de ontvanger begrijpelijk zijn.

Artikel 4. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheidscommunicatie is relevant en gericht.

De Vlaamse overheid informeert over alles wat zowel voor de overheid als voor burgers, organisaties en bedrijven nuttig, belangrijk of noodzakelijk is.

De Vlaamse overheid gaat na of de communicatie het geschikte middel is om een bepaalde doelstelling te verwezenlijken of substantieel bij te dragen tot de verwezenlijking. Als dat zo is, ontwikkelt ze een duidelijke communicatiestrategie. Ze plant haar communicatie nauwgezet, volgt ze op en evalueert ze.

De Vlaamse overheid ziet erop toe dat de informatie zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep bereikt. Ze kiest aangepaste communicatiestrategieën voor thema's die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

De inzet van middelen moet in verhouding staan tot het beoogde resultaat.

Artikel 5. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheid communiceert tijdig en systematisch.

De Vlaamse overheid informeert actief, op eigen initiatief, op het moment dat en telkens als het nodig of nuttig is.

Het tijdstip, de frequentie en de eventuele herhaling van een communicatie-initiatief worden ook getoetst aan het belang van de ontvanger.

Artikel 6. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheidscommunicatie is correct, betrouwbaar en accuraat.

De Vlaamse overheid verspreidt juiste, feitelijke informatie die in overeenstemming is met het beleid van de hele Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid zet informatie die onduidelijk, verwarrend of fout is, onmiddellijk recht.

De aard, de inhoud, de toon en de omvang van de overheidscommunicatie zijn in voorkomend geval in overeenstemming met de fase waarin de besluitvorming of een project zich bevindt.

Artikel 7. (23/07/2016- ...)

De communicatie van de Vlaamse overheid is duidelijk en als zodanig herkenbaar.

De Vlaamse overheid profileert zich als één geheel en is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als afzender of medeafzender, deelnemer, belanghebbend of betrokken bij de communicatie. Alle onderdelen van de Vlaamse overheid maken zich herkenbaar door naar de Vlaamse overheid te verwijzen en kunnen daarnaast ook hun eigen entiteit tot uitdrukking brengen, binnen de richtlijnen van de huisstijlgidsen van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheden, bedoeld in artikel 2, 1°, a) en b), kunnen een eigen huisstijlgids hanteren.

Artikel 8. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheid communiceert politiek neutraal. De leden van de Vlaamse Regering mogen evenwel hun beleid toelichten en verdedigen.

De Vlaamse overheid leent zich in haar communicatie niet tot de ondersteuning van partijpolitieke of ideologische doeleinden.

De Vlaamse overheid is in haar communicatie omzichtig in het gebruik van namen, identificatiegegevens, foto's, audio- of videofragmenten, titels of partijen van de voorzitter van het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid weegt de publicatie van die persoonlijke gegevens of bijdragen af tegen de informatieve relevantie ervan en houdt ze in die geest altijd bescheiden.

De voorzitter van het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse Regering zijn bijzonder omzichtig in het gebruik van eigen overheidskanalen en producties van derden waar de overheid aan meebetaalt.

Artikel 9. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheid communiceert commercieel neutraal.

De Vlaamse overheid leent zich in haar eigen communicatie niet tot reclame of sluikreclame voor private bedrijven, merken of private personen. De Vlaamse overheid kan in de communicatie alleen verwijzen naar private bedrijven of personen, hun merknamen, logo's, of naar hun geleverde diensten, merken of producten, wanneer die informatie relevant of noodzakelijk is voor haar eigen boodschap.

De Vlaamse overheid kan in haar eigen communicatiekanalen of media wel ruimte laten voor betalende reclame van private bedrijven, merken of personen, voor zover die reclame duidelijk wordt onderscheiden van de communicatie van de overheid zelf. Wanneer de Vlaamse overheid op een of andere wijze bij de inhoud van de reclame op haar eigen media betrokken is, gelden de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie.

De Vlaamse overheid mag in haar communicatie op discrete wijze de naam vermelden van personen die in opdracht van de Vlaamse overheid op enige wijze een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van die communicatie of van wie de bijdrage op enige wijze gebruikt werd in die communicatie.

Wanneer de Vlaamse overheid samen met een andere overheid of met een private derde communiceert, worden de namen en logo's van de externe partners in de overheidscommunicatie vermeld, overeenkomstig de richtlijnen van de huisstijlgidsen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid aanvaardt geen aanbiedingen tot samenwerking vanwege derden, waarin derden een duidelijk aanwijsbaar eenzijdig of dominant belang hebben, ook niet wanneer die samenwerking gratis is of tegen gunstige voorwaarden kan worden verkregen.

Artikel 10. (23/07/2016- ...)

De Vlaamse overheid maakt gepast gebruik van externe media.

Wanneer de Vlaamse overheid een beroep doet op externe mediaruimte, en daar eventueel voor betaalt, gelden de volgende voorwaarden:
1° het initiatief is gericht op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling van de Vlaamse overheid;
2° de Vlaamse overheid behoudt de volledige zeggenschap over de inhoud van de boodschap;
3° de Vlaamse overheid is duidelijk herkenbaar.

De Vlaamse overheid maakt gebruik van de externe media die voor de specifieke communicatie en voor de doelgroep die ze beoogt, inhoudelijk het best geschikt zijn.

Artikel 11. (25/05/2018- ...)

De Vlaamse overheid heeft een centraal contactpunt voor elke burger die informatie of documentatie wenst, een melding of een klacht heeft. Dit contactpunt gebruikt diverse communicatiekanalen en media.

De communicatie van de Vlaamse overheid is gemakkelijk te raadplegen voor het beoogde doelpubliek. Documenten en formulieren zijn zoveel mogelijk digitaal op te vragen via de centrale website van de Vlaamse overheid of worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

Informatievragen worden gratis beantwoord. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, kan de Vlaamse overheid voor het bezorgen van documenten op welke drager ook een bedrag aanrekenen op basis van een redelijke kostprijs, met behoud van de toepassing van artikel 12, lid 5, en artikel 15, lid 3, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

HOOFDSTUK 3 Opheffingsbepalingen

Artikel 12. (23/07/2016- ...)

De volgende decreten worden opgeheven:
1° het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006;
2° het decreet van 8 mei 2009 houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse overheidscommunicatie.

Artikel 13. (23/07/2016- ...)

De artikelen 7 en 9 van het decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de regeringsmededelingen, worden opgeheven.

Artikel 14. (23/07/2016- ...)

De artikelen 7 en 9 van het bijzonder decreet van 19 juli 2002 houdende controle op de mededelingen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, worden opgeheven.