Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Decreet tot regeling van de strategische adviesraden
Aard document: Decreet
Datum document: 18/07/2003
Datum publicatie BS: 22/08/2003
Download Worddocument

Decreet tot regeling van strategische adviesraden 

 

HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

ART. 1.
Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

ART. 2.
In dit decreet wordt verstaan onder:

1° strategische adviesraad: elk permanent orgaan, opgericht bij decreet, dat tot taak heeft om het Vlaams Parlement, de Vlaamse regering of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden;

2° ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn : ontwerpen van reglementair of organiek besluit die uitvoering geven aan de inhoud van een decreet en waarvan de Vlaamse Regering beslist dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn.

HOOFDSTUK II OPRICHTING EN TAAKOMSCHRIJVING

ART. 3.
Het decreet waarbij een strategische adviesraad wordt opgericht verleent daaraan rechtspersoonlijkheid.

Het oprichtingsdecreet bepaalt de wijze van samenstelling, de opdracht en het werkterrein, de werking en het toezicht, onverminderd hetgeen bepaald is in dit decreet.

De strategische adviesraden kunnen door de Vlaamse Regering verplicht worden hun financiële rekeningen te hebben en hun beleggingen onder te brengen bij een door de Vlaamse Regering aan te wijzen kredietinstelling.

ART. 4.
§ 1. Een strategische adviesraad heeft de volgende opdrachten:
1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;
2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;
4° advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet;
5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;
6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering;
7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota's;
8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten;
9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

§ 2. De Vlaamse regering is verplicht om advies te vragen aan de strategische adviesraad, die overeenkomstig de opdeling in beleidsdomeinen bevoegd is voor de betrokken beleidsmaterie, over:
1° de in § 1, 4°, bedoelde voorontwerpen van decreet;
2° de in § 1, 6°, bedoelde ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering die van strategisch belang zijn.

§ 3. De Vlaamse Regering geeft duiding en toelichting aan de strategische adviesraad over haar beslissing over de adviezen, vermeld in § 2.

§ 4. Alle adviezen uitgebracht door een strategische adviesraad zijn openbaar.

HOOFDSTUK III SAMENSTELLING EN ORGANISATIE

ART. 5.
Een strategische adviesraad wordt samengesteld:

- ofwel uit vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld;

- ofwel uit zowel vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld als onafhankelijke deskundigen.

ART. 6.
§ 1. De leden van de strategische adviesraden worden door de Vlaamse regering benoemd voor een termijn van 4 jaar. Voor vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld gebeurt dit op voordracht van representatieve middenveldorganisaties, voor onafhankelijke deskundigen na een openbare oproep tot kandidaatstelling.

pagebreak§ 2. Onder de leden van de strategische adviesraad wordt een voorzitter aangewezen, hetzij door de Vlaamse regering, hetzij door de leden van de adviesraad. De voorzitter vertegenwoordigt de raad in rechte, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van deze bevoegdheid.

ART. 7.
Ten hoogste tweederde van de leden van een strategische adviesraad is van hetzelfde geslacht.

Telkens wanneer in een strategische adviesraad één of meer mandaten ten gevolge van een voordrachtprocedure te begeven zijn en de voorgedragen kandidaturen het niet mogelijk maken om te voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 7, eerste lid, moet de voordrachtprocedure hernomen worden. In voorkomend geval moeten de voordragende instanties die geen kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht hadden voorgedragen, een extra kandidaat voordragen die van het ondervertegenwoordigde geslacht is.

ART. 8.
Leden van strategische adviesraden oefenen hun functie uit in volledige onafhankelijkheid van de overheid.

Het lidmaatschap van een strategische adviesraad of van een werkcommissie, zoals voorzien in artikel 11, is onverenigbaar met:
1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
2° het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiÙrarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de betrokken strategische adviesraad behoort;
4° het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
5° het ambt van personeelslid van de strategische adviesraad.

ART. 9.
Leden van strategische adviesraden worden door de Vlaamse regering ontslagen, op eigen verzoek of om ernstige redenen.

ART. 10.
De Vlaamse regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van strategische adviesraden vast.

HOOFDSTUK IV WERKING

ART. 11.
Een strategische adviesraad regelt zijn interne werking en kan ter voorbereiding van adviezen werk-commissies instellen.

ART. 12.
Een strategische adviesraad beschikt over een eigen secretariaat dat onder het gezag van de strategische adviesraad wordt geleid door een secretaris.

Het in het vorige lid vermelde secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de strategische adviesraad.

De regeling van de rechtspositie van het personeel van het secretariaat wordt vastgesteld door de Vlaamse regering.

ART. 13.
Een strategische adviesraad beschikt over een jaarlijkse dotatie.

ART. 14.
De strategische adviesraad stelt jaarlijks een begroting en een rekening op en voert een boekhouding volgens de wijze zoals door de Vlaamse regering bepaald.

Het Rekenhof is gemachtigd om de rekening van de strategische adviesraad te controleren.

De met de financiële controle en certificering belaste instantie, kan een toezicht ter plaatse uitvoeren op de comptabiliteit en de verrichtingen van de strategische adviesraad. Ze mogen te allen tijde alle bewijsstukken, staten, inlichtingen of toelichtingen opvragen die betrekking hebben op de ontvangsten, de uitgaven, de activa en de schulden.

ART. 15.
§ 1. De Vlaamse regering stelt de strategische adviesraad uit eigen beweging of op zijn verzoek alle informatie ter beschikking die noodzakelijk is voor de adviesopdracht.

De structurele informatie-uitwisseling tussen de Vlaamse Regering en de strategische adviesraad wordt veruitwendigd in een protocol tussen de beleidsraad en de strategische adviesraad.

§ 2. Een strategische adviesraad kan de personeelsleden van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid verzoeken om de nodige technische toelichting te verschaffen.

ART. 16.
§ 1. In afwijking van artikel 11 beraadslaagt een strategische adviesraad collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus.

Als geen consensus kan worden bereikt, wordt gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.

§ 2. De adviezen worden in de regel verstrekt binnen een termijn van dertig dagen na de datum van de ontvangst van de adviesaanvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.

ART. 17.
Strategische adviesraden kunnen onderling samenwerken en gezamenlijk advies uitbrengen.

ART. 17bis.
Strategische adviesraden kunnen door de Vlaamse Regering verplicht worden verzekeringen aan te gaan bij een of meer door de Vlaamse Regering aan te wijzen instellingen.

HOOFDSTUK V PROGRAMMERING EN VERSLAGGEVING

ART. 18.
Een strategische adviesraad stelt zijn werkprogramma vast in overleg met de Vlaamse regering.

ART. 19.
Een strategische adviesraad brengt elk jaar verslag uit van zijn werkzaamheden. Dit jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar gezonden aan de Vlaamse regering en aan het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

ART. 20.
§ 1. De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op alle strategische adviesraden die worden opgericht na de inwerkingtreding van dit decreet.

§ 2. De adviesorganen die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet zullen afgeschaft of aangepast worden om te voldoen aan dit decreet.

(De artikelen 7, 9 en 10 treden wat de VLOR betreft in werking op 4 oktober 2005. Zie B.V.R. 21 oktober 2005, B.S., 25 november 2005)