Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Raadgevingen voor persoonlijke voorrangen bij manifestaties van Vlaanderen
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document: 12/10/2010
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

RAADGEVINGEN VOOR DE PERSOONLIJKE VOORRANGEN BIJ MANIFESTATIES VAN VLAANDEREN


Lijst dd. 12 oktober 2010

 1. De Koning en de leden van de koninklijke familie
 2. De kardinaal
 3. De vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, die tevens deken is van het diplomatiek korps
 4. De voorzitter van het Europees Parlement
 5. De voorzitter van het Vlaams Parlement
 6. De voorzitters van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers - afwisselend, 2de dinsdag van oktober (paar) kamer, (onpaar) Senaat
 7. De voorzitters van de andere gewest- en gemeenschapsparlementen (volgens leeftijd)
 8. Voorzitter van de Europese Raad en leden van de Europese Raad (Staats- en Regeringshoofden)
 9. De minister-president van de Vlaamse Regering
 10. De eerste minister
 11. De ministers-presidenten van de andere gewest- en gemeenschapsregeringen (volgens leeftijd)
 12. De viceministers-presidenten van de Vlaamse Regering
 13. De vice-eersteministers en de ministers van de Vlaamse Regering
 14. De voorzitter en de leden van de Raad van de Europese Unie
 15. De minister van Buitenlandse Zaken (indien buitenlandse diplomaten aanwezig zijn)
 16. De voorzitter van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van de NAVO, volgens anciënniteit in het ambt
 17. De buitenlandse ministers
 18. De federale ministers
 19. De buitenlandse ambassadeurs, geaccrediteerd in België
 20. De voorzitter van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag
 21. De voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 22. Voorzitters, van het Grondwettelijk Hof - afwisselend 01 september (paar): N (onpaar): F 
 23. Eerste voorzitter en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie
 24. Eerste voorzitter van het Rekenhof en eerste voorzitter en auditeur-generaal van de Raad van Sate (volgend anciënniteit) 
 25. De vicevoorzitters en de leden van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie.
 26. De viceministers-presidenten en ministers-leden van de andere gewest- en gemeenschapsregeringen (in de volgorde van hun ministers-presidenten – zie nr. 11)
 27. De federale staatssecretarissen
 28. De federale regeringscommissarissen
 29. De staatssecretarissen van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 30. De Belgische ministers van Staat
 31. De rechters bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
 32. De rechters, de advocaten-generaal en de hoofdgriffier bij het Hof van Justitie van de Europese Unie
 33. De permanente vertegenwoordigers bij de Europese Unie en bij de NAVO (afwisselend op 1 september van elk jaar)
 34. De zendingshoofden bij de Europese Unie en bij de NAVO
 35. De voorzitter van de Hoge Raad van Justitie
 36. Leden van het Directiecomité van het Hof Kabinetschef van de Koning, Intendant van de Civiele Lijst van de Koning, Hoofd van het Militaire Huis van de Koning, Protocolchef van het Hof, Hoofd van het Deaprtement Buitenlandse Betrekkingen, Hoofd van het Departement Rekwesten, Hoofd van het Departement Economische, Sociale en Culturele Zaken, volgens rangschikking bepaald door het Paleis.
 37. De voorzitter van de Europese Investeringsbank 
 38. De voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité
 39. De chef van defensie
 40. De eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven
 41. De procureurs-generaal van de hoven van beroep
 42. De procureur van het federaal parket
 43. De commissaris-generaal van de federale politie
 44. Buitenlandse ambassadeurs geaccrediteerd in het buitenland 
 45. Belgische ambassadeurs op post
 46. De provinciegouverneurs (volgens anciënniteit) ook buiten zijn provincie, met voorrang voor de titularis 
 47. De vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
 48. De voorzitters van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie
 49. De voorzitters van de provincieraden
 50. De militaire bevelhebbers van de provincies (in hun provincie voor niet-militaire ceremonies)
 51. De buitenlandse zaakgelastigden
 52. De rectoren, de voorzitters van de raden van bestuur van de universiteiten en de voorzitters van de associaties
 53. De algemeen directeurs en de voorzitters van de hogescholen
 54. De vicechef van defensie
 55. De voorzitters en de vaste secretarissen van de Vlaamse en federale koninklijke academiën
 56. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in zijn rechtsgebied
 57. De voorzitter van de arbeidsrechtbank in zijn rechtsgebied
 58. De voorzitter van de rechtbank van koophandel in zijn rechtsgebied
 59. De procureur des Konings in zijn rechtsgebied
 60. De arbeidsauditeur in zijn rechtsgebied
 61. De arrondissementscommissarissen
 62. De burgemeester in zijn stad/gemeente
 63. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel (indien geen kardinaal), de bisschoppen, de opperrabijn, de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, de voorzitter van de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België, de voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België, de metropoliet-aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de voorzitters van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, de voorzitter van de Executieve van de Moslims van België
 64. De leden van het bureau van het Vlaams Parlement, de leden van de bureaus en de quaestoren van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 65. De gewezen voorzitters van het Vlaams Parlement, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 66. De gewezen ministers-presidenten en de gewezen ministers van de Vlaamse Regering, de gewezen federale ministers en de ministers van de andere gemeenschappen en -gewesten die lid zijn van de Senaat of de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 67. De leden van het Vlaams Parlement, de Senaat of de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 68. De leden van de andere gemeenschaps- en gewestraden
 69. De leden van het Europees Parlement
 70. Leden van het Grondwettelijk Hof, voorzitter, eerste advocaat-generaal, raadsheren, advocaten-generaal en hoofdgriffier van het Hof van Cassatie 
 71. Voorzitter en  leden van het Rekenhof en voorzitter, leden en hoofdgriffier van de Raad van State
 72. De leden van de Hoge Raad voor de Justitie en leden van de Hoge Raad voor Defensie
 73. De voorzitters, raadsheren, advocaten-generaal, en hoofdgriffiers van de hoven van beroep en leden van het federaal parket
 74. De voorzitters, leden en hoofdgriffiers van de arbeidshoven
 75. De secretarissen-generaal van de Europese instellingen
 76. De secretaris-generaal, tevens griffier, van het Vlaams Parlement
 77. De secretaris van de Vlaamse Regering
 78. De voorzitter van het directiecomité en de Kanselarij van de Eerste Minister
 79. De voorzitter van het College van Ambtenaren-Generaal
 80. De leidend ambtenaren (secretarissen-generaal, gedelegeerd bestuurders, administrateurs-generaal, de projectleiders op N-niveau) van de Vlaamse administratie en de leidend ambtenaren van de secretariaten van de strategische adviesraden
 81. De Vlaamse ombudsman
 82. De griffiers van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de griffiers van de andere gemeenschaps- en gewestparlementen
 83. De voorzitters van de directiecomités van de federale overheidsdiensten en de secretarissen-generaal van de ministeries van de andere gemeenschappen en gewesten
 84. De federale ombudsmannen
 85. De luitenant-generaals en viceadmiraals in actieve dienst 
 86. De directeurs-generaal van de internationale instellingen
 87. De secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie
 88. De voorzitters van de raden van bestuur van de agentschappen van de Vlaamse administratie
 89. De voorzitters van de strategische adviesraden
 90. De gedelegeerd bestuurder van Selor, het selectiebureau van de overheid
 91. De koninklijke commissarissen
 92. De leden van de bestendige deputaties, provincieraadsleden en provinciegriffiers in hun provincie
 93. De gouverneur van de Nationale Bank en de voorzitter van de Bankcommissie
 94. De gewezen parlementsleden
 95. De gewezen federale ministers en de gewezen ministers van de andere gemeenschappen en gewesten die geen lid zijn (of geweest zijn) van de Senaat of de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 96. De kabinetschefs van de Vlaamse ministers, van de federale ministers en van de ministers van de andere gemeenschappen en gewesten
 97. De directeurs-generaal van de federale overheidsdiensten, van de federale politie en van de administraties van de andere gemeenschappen en gewesten
 98. Voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie
 99. De directeurs bij de Europese instellingen
 100. De generaal-majoor en de divisieadmiraals in werkelijke dienst 
 101. De adjunct-permanentvertegenwoordigers en de adjunct-secretaris-generaal bij de NAVO
 102. De buitenlandse beroepsconsuls-generaal
 103. De adjunct-kabinetschefs, de hoofdwaterschout en de Belgische consuls- generaal op post
 104. De chefs van de lokale politie en de adjunct-directeurs-generaal van de federale politie
 105. De brigadegeneraals en commodores
 106. De hoogleraren en buitengewone hoogleraren
 107. De algemeen directeurs, de afdelingshoofden, de bestuursdirecteurs, de inspecteurs-generaal en directeurs van de Vlaamse administratie, de federale overheidsdiensten en administraties van de andere gemeenschappen en gewesten
 108. De leden en ereleden van de Vlaamse en federale academies
 109. De vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland
 110. De buitenlandse beroepsconsuls
 111. De hoofdcommissarissen van de federale politie
 112. De ereconsuls-generaal
 113. De commissarissen van de Vlaamse Regering bij de agentschappen van de Vlaamse administratie, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de universiteiten en bij de hogescholen
 114. De stafhouder van de Orde der Advocaten in functie
 115. De burgemeester buiten zijn stad/gemeente, de schepenen, de gemeenteraadsleden en de OCMW-voorzitters
 116. De vrederechters en de politierechters