Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Benoeming van de leden van de Vlaamse Regering, Uittreksel uit de notulen van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
Aard document: Notulen Vlaams Parlement
Datum document: 25/07/2014
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

VLAAMS PARLEMENT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE PLENAIRE OCHTENDVERGADERING nummer 3 van 25 juli 2014

Voorzitterschap van de heer Jan Peumans, voorzitter

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERINGDe voorzitter:

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering telt ten hoogste elf leden. Ten minste één lid heeft zijn woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De scheidende regering was als volgt samengesteld:

 • minister-president Kris Peeters; 
 • viceminister-president Ingrid Lieten; 
 • viceminister-president Geert Bourgeois; 
 • minister Jo Vandeurzen;
 • minister Hilde Crevits;
 • minister Freya Van Den Bossche;
 • minister Joke Schauvliege;
 • minister Pascal Smet;
 • minister Philippe Muyters.

Ik heb een lijst ontvangen waarop volgende kandidaten voor de Vlaamse Regering zijn voorgedragen in volgende orde van voordracht:

 • de heer Geert Bourgeois
 • mevrouw Hilde Crevits
 • mevrouw Annemie Turtelboom
 • mevrouw Liesbeth Homans
 • de heer Ben Weyts
 • de heer Jo Vandeurzen
 • de heer Philippe Muyters
 • mevrouw Joke Schauvliege
 • de heer Sven Gatz

De lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, is samengesteld uit personen van verschillend geslacht en omvat ten minste één lid dat tot het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad behoort.

Ik wijs de vergadering in het bijzonder op artikel 60, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die voorschrijft dat de orde van voordracht van de kandidaten de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering bepaalt.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Dan verklaar ik verkozen tot leden van de Vlaamse Regering in volgende orde van voorrang:

 • de heer Geert Bourgeois
 • mevrouw Hilde Crevits
 • mevrouw Annemie Turtelboom
 • mevrouw Liesbeth Homans
 • de heer Ben Weyts
 • de heer Jo Vandeurzen
 • de heer Philippe Muyters
 • mevrouw Joke Schauvliege
 • de heer Sven Gatz

Mag ik de verkozen leden van de Vlaamse Regering uitnodigen hier vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om, bij het afroepen van hun naam, in mijn handen de eed af te leggen, die luidt als volgt: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk.”

Ik verzoek mevrouw Nadia Sminate, secretaris, de naamafroeping te houden.

– De leden van de Vlaamse Regering leggen de grondwettelijke eed af.

Dames en heren ministers, ik geef u akte van uw eedaflegging. (Applaus)

De Vlaamse Regering is aldus samengesteld. (Applaus)

Mijnheer de minister-president, dames en heren ministers, ik hecht eraan u allen van harte te feliciteren met uw benoeming tot minister in de Vlaamse Regering. Het is mijn overtuiging dat u deze functie waardig en met veel bekwaamheid zult uitoefenen.

Namens het parlement wens ik u bij de start van deze regeerperiode enkele wenken en bekommernissen mee te geven. U staat voor de grote uitdaging de komende vijf jaar goed bestuur te combineren met zuinig beheer. Het parlement zal u in de uitoefening van uw taak bijstaan, op een constructieve en kritische manier.

In een parlementair bestel is de organisatie van de uitvoerende macht een zaak van de regering. In Vlaanderen is dat niet anders. Het komt dus aan de Vlaamse Regering toe de doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord, zoals die door een parlementaire meerderheid worden gedragen, te realiseren.

Meer dan in andere moderne parlementen streeft het Vlaams Parlement daarbij naar een evenwichtige verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Het Vlaams Parlement zal nauwgezet toekijken of de doelstellingen, vervat in het regeerakkoord, worden gehaald en of de middelen die het aan de Vlaamse Regering toekent, verstandig en volgens de regels van de kunst worden ingezet.

Om het parlement in staat te stellen die democratische opdracht te vervullen, is het noodzakelijk dat de ministers een aantal spelregels in acht nemen. De parlementsleden verwachten van de leden van de regering dat zij beschikbaar en aanwezig zijn voor het parlement, in plenaire vergaderingen en in commissievergaderingen. Die aanwezigheid moet gepaard gaan met een grote luisterbereidheid en de wil om open en direct te communiceren. Duidelijke communicatie en volledige informatieverschaffing verwachten wij ook bij de beantwoording van alle vragen van onze parlementsleden aan de ministers.

Om de volksvertegenwoordigers toe te laten op een adequate wijze dossiers van de Vlaamse Regering op te volgen, wil ik de ministers aansporen om het parlement in een zo vroeg mogelijk stadium bij de regelgeving te betrekken. Het uiteindelijke doel is immers dat het Vlaams Parlement daardoor ook mee richting kan geven aan het beleid. In dit kader wil ik er ook op aandringen dat het Vlaams Parlement zo snel mogelijk en op een gecoördineerde en consistente wijze bij de overheveling van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming wordt betrokken.

Met het oog op het efficiënt en doelmatig functioneren van het Vlaams Parlement zijn we bij mijn aantreden als voorzitter van het Vlaams Parlement in 2009 gestart met een periodiek overleg met de minister-president. Nietwaar, mijnheer Peeters? Dat was altijd zeer constructief. Op de agenda van dit overleg staan onder meer: afspraken over het tijdig indienen van de jaarlijkse begroting, mevrouw Turtelboom; afspraken over de indiening van ontwerpen van decreet; afspraken over de rapportage die ministers op regelmatige basis moeten geven over de voortgang van grote, belangrijke dossiers; de toezeggingen of beloftes die ministers doen in commissies of in de plenaire vergadering, waarvan wordt nagegaan of ze ook worden uitgevoerd. Ik nodig de minister-president uit om deze traditie in een geest van vertrouwen voort te zetten.

Minister-president, u staat aan het hoofd van de Vlaamse Regering. U hebt niet enkel veel bestuurservaring, u hebt tevens een brede parlementaire ervaring. Ik weet dat u daardoor over een sterke parlementaire reflex beschikt en ik ben ervan overtuigd dat u en alle leden van de regering deze reflex zullen behouden, zowel ten aanzien van de meerderheid als ten aanzien van de oppositie in dit halfrond.

Minister-president, dames en heren ministers, beste collega’s, in een democratie geeft het volk via verkiezingen macht in handen van een parlement. In de schoot van dat parlement vormt zich een meerderheid, waarmee een regering gevormd wordt die een regeerprogramma opstelt en uitvoert. Deze gang van zaken betekent evenwel niet dat het parlement zijn macht uit handen geeft en zich beperkt tot de rol van applausmachine. Net als de voorbije vijf jaar zal ik mij ook de komende legislatuur tegen dit beeld verzetten en mij sterk maken om het parlement de rol te geven die het toekomt, met name het controleren van de uitvoerende macht. Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt, hoeft de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement niet te ervaren als een luis in de pels, wel als haar eerste bondgenoot. De Vlaamse Regering zal in die zin altijd kunnen rekenen op het Vlaams Parlement, een sterk Vlaams Parlement, ten voordele van de Vlaamse burger en van een nog krachtdadiger Vlaanderen.

Ik dank u. (Applaus)

Vlaams parlement

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE PLENAIRE VERGADERING nummer 34 van woensdag 4 mei 2016, 14.01u

Voorzitter: Jan Peumans

Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering

Dames en heren, bij brief van 29 april 2016 heeft mevrouw Annemie Turtelboom met onmiddellijke ingang ontslag genomen als lid van de Vlaamse Regering.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

De plenaire vergadering neemt akte van het ontslag.

Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering

De voorzitter:

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering.

Conform artikel 60, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heb ik een voordrachtlijst ontvangen waarop de heer Bart Tommelein als lid van de Vlaamse Regering wordt voorgedragen.

Die lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Bijgevolg verklaar ik de heer Bart Tommelein verkozen tot lid van de Vlaamse Regering.

Overeenkomstig artikel 62 van voormelde wet nodig ik hem uit hier vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om er de eed in mijn handen af te leggen.

– Minister Bart Tommelein legt de grondwettelijke eed af.

Minister Tommelein, ik geef u akte van uw eedaflegging. (Applaus)