Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
Aard document: Besluit Vlaamse Regering
Datum document: 25/07/2014
Datum publicatie BS: 01/08/2014
Download Worddocument

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering onmiddellijk na de beëdiging moeten worden verdeeld om een normale werking van de regering mogelijk te maken;

Op het gezamenlijke voorstel van de leden van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van de Vlaamse Regering

Artikel 1. (25/07/2014- ...)

Dit hoofdstuk verdeelt de bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering, met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van haar beslissingen.

Artikel 2. (04/05/2016- ...)

§ 1. De heer Geert Bourgeois, voorzitter van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, hierna het organisatiebesluit te noemen, met uitzondering van de bestuurszaken, het gelijkekansen- en integratiebeleid en de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel.

Hij is bevoegd om, met toepassing van artikel 11bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, namens de Vlaamse Regering, de federale minister van Justitie te verzoeken om vervolgingen te bevelen.

Hij draagt de titel "minister-president van de Vlaamse Regering".

§ 2. De heer Geert Bourgeois, lid van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, vermeld in artikel 6 van het organisatiebesluit, met uitzondering van het beleidsveld toerisme;
2° het beleidsveld onroerend erfgoed.
3° ...

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed".

§ 3. Mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor het beleidsdomein onderwijs en vorming, vermeld in artikel 8 van het organisatiebesluit.

Zij draagt de titel "Vlaams minister van Onderwijs".

§ 4. De heer Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein financiën en begroting, vermeld in artikel 5 van het organisatiebesluit;
2° het beleidsveld energie.

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie".

§ 5. Mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, is bevoegd voor:
1° de bestuurszaken, vermeld in artikel 3, § 1, 2°, van het organisatiebesluit;
2° het beleidsveld woonbeleid;
3° het beleidsveld sociale economie;
4° het gelijkekansen- en integratiebeleid, vermeld in artikel 3, § 1, 3°, van het organisatiebesluit;
5° de coördinatie van het armoedebeleid.

Zij draagt de titel "Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding".

§ 6. De heer Ben Weyts is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, vermeld in artikel 14 van het organisatiebesluit;
2° het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand;
3° het beleidsveld dierenwelzijn;
4° het beleidsveld toerisme.

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn".

§ 7. De heer Jo Vandeurzen is bevoegd voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin, vermeld in artikel 9 van het organisatiebesluit.

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".

§ 8. De heer Philippe Muyters is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie, vermeld in artikel 7 van het organisatiebesluit;
2° het beleidsveld werkgelegenheid;
3° het beleidsveld professionele vorming;
4° het beleidsveld sport.

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport".

§ 9. Mevrouw Joke Schauvliege is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein landbouw en visserij, vermeld in artikel 12 van het organisatiebesluit;
2° het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid;
3° het beleidsveld ruimtelijke ordening.

Zij draagt de titel "Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw".

§ 10. De heer Sven Gatz is bevoegd voor:
1° het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, vermeld in artikel 10 van het organisatiebesluit, met uitzondering van het beleidsveld sport;
2° het beleidsveld coördinatie Brussel.

Hij wordt aangewezen om als Brussels lid van de Vlaamse Regering de vergaderingen van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met raadgevende stem bij te wonen, zoals bepaald in artikel 76 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Hij draagt de titel "Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel".

Artikel 3. (10/06/2018- ...)

Het bestuur van of het toezicht op de hieronder vermelde diensten, instellingen of rechtspersonen wordt als volgt verdeeld:
1° de minister-president van de Vlaamse Regering is bevoegd voor:
a) ...;
b) Audit Vlaanderen, met behoud van de toepassing van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten, en met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden;
c) ...
d) de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

2° de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed is bevoegd voor:
a) het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen;
b) ...
c) Onroerend Erfgoed;
d) ...;
e) de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening;

3° de Vlaamse minister van Onderwijs is bevoegd voor:
a) het Agentschap voor Onderwijsdiensten;
b) ...;
c) het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen;
d) het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;
e) de Vlaamse Onderwijsraad;
f) het Gemeenschapsonderwijs;
g) ...;

4° de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie is bevoegd voor:
a) de Vlaamse Belastingdienst;
b) het Vlaams Toekomstfonds;
c) het Vlaams Fonds voor de Lastendelging;
d) het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven;
e) het Vlaams Energieagentschap;
f) de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt;

5° de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding is bevoegd voor:
a) het Agentschap Overheidspersoneel;
b) het Agentschap Facilitair Bedrijf;
c) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, en met de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
d) Audit Vlaanderen, met behoud van de toepassing van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten, en met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de minister-president;
e) ...
f) de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel ("Vlaanderen connect.");
g) het Agentschap Integratie en Inburgering;
h) ...
i) Wonen-Vlaanderen;
j) ...;
k) de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
l) de Vlaamse Woonraad;
m) het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ("Vlabinvest");
n) het Garantiefonds voor de Huisvesting;
o) Toegankelijk Vlaanderen;
p) het agentschap Informatie Vlaanderen;
q) het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;

6° de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn is bevoegd voor:
a) het Agentschap Wegen en Verkeer;
b) het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;
c) de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;
d) De Scheepvaart;
e) Waterwegen en Zeekanaal;
f) Vlaamse Havens;
g) de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge;
h) de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem;
i) de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen;
j) de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
k) het Pendelfonds;
l) het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics;
m) de Rand;
n) Toerisme Vlaanderen;
o) ...
p) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en met de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

7° de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is bevoegd voor:
a) Zorg en Gezondheid;
b) Jongerenwelzijn;
c) ...;
d) het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel;
e) het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem;
f) Kind en Gezin;
g) het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
h) het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming;
i) het Fonds Jongerenwelzijn;
j) het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
k) het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg;
l) de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid;
m) Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

8° de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport is bevoegd voor:
a) het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
b) de Participatiemaatschappij Vlaanderen;
c) het Vlaams Energiebedrijf;
d) de Limburgse Reconversiemaatschappij;
e) de Vlaamse Participatiemaatschappij;
f) de Herculesstichting;
g) het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ("IWT");
h) het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ("FWO");
i) het Agentschap Plantentuin Meise;
j) de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie ("VRWI");
k) de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek;
l) het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid ("Hermesfonds");
m) Gimvindus;
n) de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
o) het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;
p) het ESF-Agentschap;
q) Sport Vlaanderen;
r) de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, de jeugd en de media;

9° de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is bevoegd voor:
a) ...;
b) de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed;
c) het Rubiconfonds;
d) het Agentschap voor Natuur en Bos;
e) het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
f) de Vlaamse Milieumaatschappij;
g) de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
h) de Vlaamse Landmaatschappij;
i) de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
j) de Vlaamse Milieuholding;
k) de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ("De Watergroep");
l) het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos;
m) het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
n) het Grindfonds;
o) het Agentschap voor Landbouw en Visserij;
p) het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;
q) het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing;
r) de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij;
s) het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;
t) het Financieringsinstrument voor Vlaamse visserij- en aquicultuursector;
u) het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;

10° de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is bevoegd voor:
a) ...;
b) ...;
c) de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister bevoegd voor de sport;
d) het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen;
e) het Fonds Culturele Infrastructuur;
f) het Vlaams Fonds voor de Letteren;
g) het Topstukkenfonds;
h) de Vlaamse Radio- en Televisieomroep;
i) de Vlaamse Regulator voor de Media;
j) het Vlaams-Brusselfonds;
k) Muntpunt;
l) het Agentschap Binnenlands Bestuur, met dien verstande dat die bevoegdheid wordt gedeeld met de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, en met de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Artikel 4. (25/07/2014- ...)

De aangelegenheden die bij artikel 2 en 3 zijn toegewezen aan de leden van de Vlaamse Regering, omvatten ook de middelen en instrumenten waarmee die aangelegenheden effectief gerealiseerd kunnen worden, onder meer wat betreft:
1° de relaties en de samenwerking met derden, met de federale overheid en met de andere gemeenschappen en gewesten;
2° internationale en Europese initiatieven;
3° de wetenschappelijke onderzoeksprojecten en wetenschappelijke studies;
4° het specifiek administratief toezicht;
5° de oprichting van diensten, instellingen en rechtspersonen;
6° het bestuur van of het toezicht op de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
7° het specifieke beleid inzake personeel, organisatieontwikkeling, facilitaire dienstverlening, middelenbeheer, vastgoedbeheer en informatie- en communicatietechnologie;
8° de interne en externe communicatie.

HOOFDSTUK 2 Delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering

Artikel 5. (25/07/2014- ...)

Elk lid van de Vlaamse Regering oefent de in dit hoofdstuk gedelegeerde beslissingsbevoegdheden uit in de aangelegenheden die hem of haar zijn toegewezen in hoofdstuk 1 van dit besluit.

De delegaties, toegestaan in dit hoofdstuk, gelden ook voor beslissingen die betrekking hebben op aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van meerdere leden van de Vlaamse Regering, en dus gezamenlijk moeten worden genomen.

De bij dit hoofdstuk gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in wetten, decreten, besluiten en omzendbrieven.

De bedragen, vermeld in dit hoofdstuk, zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

Artikel 6. (01/01/2018- ...)

De leden van de Vlaamse Regering hebben delegatie voor:
1° het nemen van beslissingen voor de toepassing van de verdragen, EG-verordeningen, samenwerkingsakkoorden, wetten, decreten, verordeningen, koninklijke besluiten, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten;
2° de aanwending van de begrotingskredieten;
3° de samenwerking met de federale staat en de andere gemeenschappen en gewesten, voorgeschreven door de Grondwet of de institutionele wetten, als het gaat om advies-, overleg- of betrokkenheidsprocedures. Deze delegatie geldt niet voor procedures van akkoord, eensluidend advies of beslissing op voorstel;
4° de uitoefening van het administratief toezicht op de regionale en lokale besturen;
5° de uitoefening van het bestuur van of het toezicht op de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, met uitzondering van het sluiten van beheersovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten met agentschappen;
6° de aanwijzing van personen in adviesorganen en commissies op voorwaarde dat het voornemen tot aanwijzing vooraf door het bevoegde lid aan de Vlaamse Regering wordt meegedeeld;
7° de verwerving, kosteloos of onder bezwarende titel, van onroerende goederen ten bate van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
8° het beheer van de onroerende goederen die behoren tot het openbare of het private domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, overeenkomstig de bestemming die met toepassing van de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering, aan die goederen is gegeven.
Deze delegatie geldt ook voor:
a) de beslissing tot wijziging van de bestemming, of tot het onttrekken van een onroerend goed aan zijn bestemming, als die beslissing onverwijld ter kennis wordt gebracht van het lid van de Vlaamse Regering dat bevoegd is voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer;
b) het verlenen van vergunningen voor private ingebruikneming en van concessies op openbare domeingoederen;
c) de vestiging van zakelijke rechten op private domeingoederen of de verhuring of verpachting ervan;
9° het verwerven, vervreemden en beheren van roerende domeingoederen;
10° het aanvaarden en weigeren van schenkingen en legaten;
11° de vaststelling van de personeelsformatie van de instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
12° de oprichting van basis- en tussenoverlegcomités;
13° de erkenning van vorderingen als lasten van het verleden, vermeld in artikel 53, § 2, tweede lid, 1°, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 na voorafgaand akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen;
14° het sluiten van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien 250.000 euro niet overschrijdt, met behoud van de toepassing van artikel 8, § 4, en § 5, tweede lid;
15° het sluiten van overeenkomsten tot arbitrage;
16° het sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met een maximale looptijd van negen jaar voor de huur van onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen, vermeld in artikel 10, § 2. Deze delegatie geldt alleen voor de onroerende goederen waarvan de totale gerelateerde jaarlijkse uitgaven (huur, fiscale lasten, huurlasten, aflossing geprefinancierde investeringsuitgaven, enzovoort) niet meer bedragen dan 150.000 euro;
17° het overschrijden van kredieten of verlenen van kasvoorschotten, in geval van noodwendige of dringende uitgaven, als dat is toegestaan in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
18° het verstrekken van leningen of kredieten en het aangaan van participaties die minder dan 250.000 euro bedragen;
19° het toestaan van provisies, als dat is toegestaan in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 7. (01/01/2018- ...)

De delegatie, toegestaan bij artikel 6, omvat niet:
1° het nemen van reglementaire besluiten;
2° het verlenen van facultatieve subsidies die niet nominatim in de begroting zijn opgenomen en die meer dan 250.000 euro bedragen, ongeacht of die subsidies al dan niet zijn opgenomen in een budgettair implementatieplan;
3° de beslissingen ter uitvoering van de regelgeving inzake economische expansie, waarbij voordelen worden verleend die betrekking hebben op investeringen van meer dan 12.500.000 euro;
4° de beslissingen waarbij de gewestwaarborg of de gemeenschapswaarborg wordt verleend voor een gecumuleerd bedrag, per natuurlijke persoon of per rechtspersoon, van meer dan 5.000.000 euro, tenzij de mogelijkheid tot het verlenen van een waarborg is voorzien in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;
5° het sluiten van samenwerkingsakkoorden of verdragen;
6° de oprichting en de wijze van samenstelling van raden, commissies, diensten, instellingen of rechtspersonen;
7° de indienstnemingen, aanwijzingen of benoemingen van:
a) managers die aan het hoofd staan van een departement, instelling of rechtspersoon die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, en van managers en projectleiders die behoren tot hetzelfde niveau;
b) algemeen directeur;
8° de aanwijzing van personen in administratieve rechtscolleges of in bestuursorganen en de aanwijzing van regeringsafgevaardigden of regeringscommissarissen;
9° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten die voorzien in de mogelijkheid om leningen of kredieten uit te geven of participaties aan te gaan.

Artikel 8. (30/06/2017- ...)

§ 1. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om de gunningsbeslissing te nemen bij overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten voor werken, leveringen en diensten waarvan het goed te keuren offertebedrag de volgende bedragen niet overschrijdt:

Openbare of niet-openbare
procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling, (vereenvoudigde) onderhandelings-
procedure met voorafgaande oproep tot mededinging, vereenvoudigde onderhandelings-procedure met voorafgaande bekendmaking, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap

Onderhandelings- procedure zonder voorafgaande bekendmaking en onderhandelings- procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

werken

20.000.000

10.000.000

2.000.000

leveringen

10.000.000

5.000.000

1.000.000

diensten

5.000.000

2.500.000

500.000


De delegatie geldt ook voor investeringssubsidies als het bedrag van de opdracht of de raming ervan de bedragen, vermeld in het eerste lid, niet overschrijdt.

De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, ongeacht het bedrag, delegatie voor:
1° de principiële beslissing tot uitvoering van de opdracht, de keuze van de gunningsprocedure en de goedkeuring van de opdrachtdocumenten;
2° de selectiebeslissing;
3° de gunningsbeslissing in geval van een opdracht op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking respectievelijk een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, in geval van dwingende spoed die voortvloeit uit onvoorzienbare gebeurtenissen als vermeld in artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, b), respectievelijk artikel 124, § 1, 5°, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
4° de beslissing tot niet-plaatsing.

Naast de delegaties, vermeld in het eerste tot en met derde lid, hebben de leden van de Vlaamse Regering, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om overheidsopdrachten van beperkte waarde die tot stand komen met aanvaarde factuur als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, te plaatsen.

§ 2. Inzake de uitvoering van overheidsopdrachten hebben de leden van de Vlaamse Regering, ieder wat hem of haar betreft, delegatie voor het nemen van alle beslissingen ongeacht de financiële weerslag.

§ 3. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om opdrachten te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan.

§ 4. In afwijking van artikel 6, 14°, hebben de leden van de Vlaamse Regering delegatie voor het sluiten van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen die betrekking hebben op overheidsopdrachten, als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien de hierna vermelde bedragen niet overschrijdt:
1° 2.500.000 euro voor werken;
2° 625.000 euro voor leveringen;
3° 150.000 euro voor diensten.

§ 5. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om de gunningsbeslissing bij concessies te nemen als de waarde van de concessie de volgende bedragen niet overschrijdt:
1° voor concessies voor werken: 20.000.000 euro;
2° voor concessies voor diensten: 5.000.000 euro.

In afwijking van artikel 6, 14°, hebben de leden van de Vlaamse Regering delegatie om dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen te sluiten die betrekking hebben op concessies, als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien, de volgende bedragen niet overschrijdt:
1° 2.000.000 euro voor concessies voor werken;
2° 500.000 euro voor concessies voor diensten.

De delegatie geldt, ongeacht het bedrag, voor alle andere beslissingen die in het kader van de plaatsing of uitvoering van een concessie worden genomen.

§ 6. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om de principiële beslissing te nemen tot de plaatsing van opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, tot en met een bedrag van 2.500.000 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op het geraamde bedrag van het aandeel van de opdracht dat ten laste is van de aanbestedende overheid.

Naast de delegatie, vermeld in het eerste lid, hebben de leden van de Vlaamse Regering, ieder wat hem of haar betreft, voor de opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, delegatie om alle andere beslissingen te nemen binnen het verloop van de opdracht, waaronder minstens de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de beslissingen tot aanwijzing van de deelnemers in de verschillende fasen en de beslissing tot stopzetting van het proces, ongeacht het bedrag.

Artikel 9. (25/07/2014- ...)

In de rechtsgedingen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest met betrekking tot een aangelegenheid die tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van één Vlaamse minister, treedt die minister op namens de Vlaamse Regering.

Als de rechtsgedingen betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid behoort van meer dan één Vlaamse minister, spreken die ministers onderling af wie van hen namens de Vlaamse Regering zal optreden. Als een dergelijke afspraak ontbreekt, treedt de minister op die eerst komt in de orde van voorrang.

Artikel 10. (25/07/2014- ...)

§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake vastgoedbeheer, heeft, met betrekking tot de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, delegatie voor:
1° het beheer ervan;
2° de vervreemding ervan, als de budgettaire weerslag niet meer dan 1.250.000 euro bedraagt.

In afwijking van het eerste lid heeft de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, delegatie voor de vervreemding van bossen, groengebieden, natuurgebieden, viswaters en gronden voor de aanleg van openbare groene ruimten, die aan hun bestemming onttrokken zijn.

§ 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake facilitaire dienstverlening, heeft delegatie voor het sluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met een maximale looptijd van twaalf jaar voor de huur van onroerende goederen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van de kantoren voor de Vlaamse ministeries, waarvan:
1° de ingehuurde bruto-oppervlakte maximaal 3 000 m2 bedraagt;
2° de totale gerelateerde jaarlijkse uitgaven (huur, fiscale lasten, huurlasten, aflossing geprefinancierde investeringsuitgaven) niet meer bedragen dan 450.000 euro.

Artikel 11. (25/07/2014- ...)

In afwijking van artikel 6, 2°, heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, delegatie om:
1° in geval van uitvoerend beslag op de goederen opgenomen in de verklaring, vermeld in artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek voor het bedrag van de vordering een blokkerende vastlegging en de eventueel hiervoor noodzakelijke herschikking binnen een begrotingsprogramma door te voeren, al dan niet over de kredietsoorten heen, op de beschikbare begrotingskredieten van de minister die bevoegd is voor de aangelegenheid die aanleiding heeft gegeven tot het beslag;
2° in geval van uitvoerend beslag op andere tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest voor het bedrag van de vordering, voor maximaal 5.000.000 euro, een blokkerende vastlegging en de eventueel hiervoor noodzakelijke herschikking binnen een begrotingsprogramma door te voeren, al dan niet over de kredietsoorten heen, op de beschikbare begrotingskredieten van de minister die bevoegd is voor de aangelegenheid die aanleiding heeft gegeven tot het beslag.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, kan als ordonnateur optreden om het uitgevoerde beslag aan te rekenen op de genomen blokkerende vastlegging.

Artikel 12. (01/01/2018- ...)

§ 1. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, heeft delegatie om vorderingen waarvan de hoofdsom niet meer dan 25.000 euro bedraagt, te erkennen als last als vermeld in artikel 53, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995.

§ 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, heeft delegatie om ter uitvoering van artikel 91 van het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting:
1° de saldi die voor de berekening van het bedrag van de herverdeling naar de provisie investeringsmiddelen in aanmerking komen, te beperken;
2° de kredieten vast te stellen die herverdeeld kunnen worden naar de provisie, vermeld in punt 1°.

§ 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, heeft delegatie om:
1° rentegevende financieringsmiddelen met inbegrip van thesauriebewijzen als vermeld in artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, te creëren;
2° de voorwaarden en de terugbetalingstermijnen te bepalen of aan te passen, of, in het algemeen, daarover met de geldschieters overeenkomsten af te sluiten;
3° elke verrichting te doen voor het financieel beheer in het algemeen belang, met inbegrip van het verstrekken van leningen of kredieten en het aangaan van participaties die kaderen in de directe financiering van te consolideren instellingen alsook het stellen van de waarborg van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, naargelang het geval, van dergelijke operaties door derden;
4° de terugbetaling van kapitaalsaflossingen van leningen van de directe schuld die op vervaldag komen, door middel van leningen te dekken.

§ 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, heeft delegatie om het jaarlijkse percentage vast te stellen van de verbintenissen dat volgens de statistische gegevens over de saldi en de ordonnanties effectief vereffend wordt, als dat is toegestaan in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 13. (01/01/2018- ...)

De leden van de Vlaamse Regering hebben delegatie om onteigeningsmachtigingen te verlenen aan instellingen of rechtspersonen die onder hun bevoegdheid vallen.

Artikel 13/1. (27/10/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, heeft delegatie om te beslissen over de beroepen inzake opening, afschaffing, wijziging of verlegging van buurtwegen, vermeld in artikel 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.

Artikel 13/2. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, heeft delegatie om de diensten met afzonderlijk beheer Landcommanderij Alden Biesen, Kasteel van Gaasbeek en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de door de diensten gerealiseerde meerontvangsten, als dat is toegestaan in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 13/3. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, heeft delegatie om de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in het kader van haar bevoegdheid voor sociale huisvesting te machtigen om:
1° marktconforme leningen en bulletleningen te verstrekken, met of zonder rentekortingen;
2° bijzondere sociale leningen te verstrekken aan particulieren;
3° grondaankopen te financieren vanuit het Rollend Grondfonds.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, heeft delegatie om het Vlaams Woningfonds in het kader van zijn bevoegdheid voor sociale huisvesting te machtigen bijzondere sociale leningen te verstrekken aan particulieren.

Artikel 13/4. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid, heeft delegatie om in het kader van de opdracht van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid uitgaven tot 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociale, economische en regionale beleid van de Vlaamse Regering.

Artikel 13/5. (19/10/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, heeft delegatie om te beslissen over de startdatum en de verlenging van de civiele noodsituatie, vermeld in artikel 4, eerste lid, 2° en 3°, van het decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie.

HOOFDSTUK 3 Algemene bepalingen

Artikel 14. (25/07/2014- ...)

De leden van de Vlaamse Regering kunnen hun bevoegdheden, gedelegeerd overeenkomstig hoofdstuk 2, delegeren aan personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering en de instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Ze kunnen die personeelsleden machtigen om, als ze daarvan kennis geven, die bevoegdheden verder te delegeren en te laten subdelegeren aan personeelsleden die onderworpen zijn aan hun hiërarchisch gezag.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, kan aan de provinciegouverneurs en aan de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant bevoegdheden delegeren inzake de uitvoering van de begroting en gunning van overheidsopdrachten wat de begrotingskredieten voor algemene werkingskosten of investeringsgoederen ten behoeve van de gouverneurs betreft. Hij kan aan de provinciegouverneurs diezelfde bevoegdheden delegeren wat de begrotingskredieten voor algemene werkingskosten of investeringsgoederen ten behoeve van de arrondissementscommissarissen en de gewestelijke ontvangers betreft. Hij kan die gouverneurs machtigen om, als ze daarvan kennisgeven, die bevoegdheden verder te delegeren aan de arrondissementscommissarissen.

De delegaties die aan personeelsleden zijn verleend in aangelegenheden die aan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn overgedragen, blijven gelden tot ze gewijzigd of opgeheven worden, binnen de grenzen bepaald door dit besluit.

Artikel 15. (09/04/2018- ...)

De besluiten van de Vlaamse Regering en de samenwerkingsakkoorden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest met de Staat of met andere gewesten of gemeenschappen worden namens de Vlaamse Regering ondertekend door de minister-president en door het lid aan wie de aangelegenheid in kwestie toegewezen is.

De notificaties van de beslissingen van de Vlaamse Regering worden namens de Vlaamse Regering ondertekend door de secretaris van de Vlaamse Regering.

Artikel 16. (25/07/2014- ...)

Als de minister-president of een lid van de Vlaamse Regering afwezig of verhinderd is, wordt een regeling voor plaatsvervanging getroffen.

Artikel 16/1. (01/01/2017- ...)

§ 1. De beslissingen van de Vlaamse Regering en de documenten waarop ze betrekking hebben, worden systematisch gepubliceerd op de centrale website van de Vlaamse overheid.

Het eerste lid is niet van toepassing op de beslissingen met individuele strekking.

§ 2. Met toepassing van artikel 5/3, § 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, kunnen de adviezen van de Raad van State over voorontwerpen van decreet die niet zijn ingediend, de amendementen erop, en de ontwerpen van besluiten die niet zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, alsook de teksten van die voorontwerpen, amendementen en ontwerpbesluiten worden bekendgemaakt door de Raad van State na de ontbinding van het Vlaams Parlement.

HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17. (25/07/2014- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt opgeheven.

Artikel 18. (25/07/2014- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 juli 2014.

Artikel 19. (25/07/2014- ...)

De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.