Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2005/12: Ministeriƫle deontologie
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 04/03/2005
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Ministeriële deontologie

Omzendbrief VR 2005/12

Datum
:   4 maart 2005

 .

De leden van de Vlaamse Regering zijn verplicht de regels van de ministeriële deontologie stipt na te leven.

In dit verband dienen vooral de volgende punten te worden aangestipt:

1° Elk regeringslid moet zich ervan onthouden ondoordachte of voorbarige verklaringen af te leggen, niet alleen voor pers, radio of televisie, maar ook in openbare vergaderingen en zelfs in besloten kring, over aangelegenheden die niet tot zijn rechtstreekse bevoegdheden behoren, en waardoor zijn collega's in het gedrang kunnen komen. Zelfs indien het gaat om materies waarvoor hij bevoegd is, dan nog moet de grootste discretie aan de dag worden gelegd, zolang de regering zelf geen definitieve beslissing heeft genomen.

2° De solidariteitsregel impliceert dat elk regeringslid zich onthoudt van elke daad of verklaring die een persoonlijk standpunt uitdrukt waardoor de regering of een collega in het gedrang komt.

3° Het is dan ook onaanvaardbaar dat een lid van de regering openlijk voorbehoud maakt betreffende een collegiaal genomen beslissing, zelfs wanneer het gaat om een aangelegenheid waarover hij bevoegd is.

4° De besluitvorming in de Vlaamse Regering steunt op artikel 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, volgens welke de regering collegiaal beraadslaagt volgens de in Ministerraad toegepaste procedure van de consensus over alle zaken die tot haar bevoegdheid behoren, onverminderd de door haar toegestane delegaties.

5° Het standpunt van de regering moet gevraagd worden over elke kwestie die, wegens haar onderwerp, haar draagwijdte of haar politieke weerslag, de hele regering aanbelangt.

6° In verband met dossiers die behandeld moeten worden door de regering, wordt verwezen naar de voorschriften opgenomen in het huishoudelijk reglement.

7° De leden van de Vlaamse Regering zullen de locale overheid steeds in kennis stellen van de werkbezoeken die zij plannen op het grondgebied van de gemeente.

8° De leden van de Vlaamse Regering onthouden zich van deelneming aan betogingen, met dien verstande  dat enkel wanneer er in de schoot van de Vlaamse Regering consensus bestaat hiervan kan worden afgeweken.

De Vlaamse Regering heeft zich aangesloten bij de principes vervat in de deontologische code van het Vlaams Parlement die in werking is getreden op 1 januari 1998. Deze code zal wat betreft de dienstverlening aan de bevolking als richtsnoer worden nageleefd.

Voor de praktische toepassing dient evenwel rekening gehouden met het feit dat voormelde code specifiek geschreven is voor de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, en niet voor beleidshandelingen door verantwoordelijken van de uitvoerende macht.

In de praktijk dient onderscheid gemaakt tussen dienstverlening waar ministers optreden als elke andere politieke mandataris, waar de deontologische code onverkort geldt, en acties binnen het eigen bevoegdheidsdomein of dossiers waar men binnen de regering collegiaal over meebeslist en waar de deontologische code niet zomaar toepasbaar is, vb. voor opdrachten aan de administratie.

Dit neemt niet weg dat de principes van de deontologische code van het Vlaams Parlement strikt dienen nageleefd te worden.

Yves Leterme

Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VR 1998/12 van 24 november 1998