Vademecum van de Vlaamse Regering

Inhoudstafel

1 Basiswetgeving
1.1 De grondwet van België
1.2 Hervorming der instellingen, Bijzondere wet van 8 augustus 1980
1.3 De financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, Bijzondere wet van 16 januari 1989
1.4 De Brusselse Instellingen : artikel 60 tot en met 67, art 76, art 81 en art 83 van de Bijzondere wet van 12 januari 1989
2 De Vlaamse Regering
2.1 Benoeming van de leden van de Vlaamse Regering, Uittreksel uit de notulen van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
2.2 Eedaflegging van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Uittreksel uit de notulen van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
2.3 Orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering, Artikel 60 van de bijzondere wet op de hervormingen der instellingen
2.4 Omzendbrief VR 2016/1: Orde van voorrang en titels van de leden van de Vlaamse Regering
2.5 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
2.6 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen
2.7 Omzendbrief VR 2005/12: Ministeriële deontologie
2.8 Omzendbrief VR 2009/2: Onverenigbaarheden
2.9 Omzendbrief VR 1995/3: Redevoeringen uit te spreken in aanwezigheid van de Koning
2.10 Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering
2.11 Samenstelling van de vaste delegaties van de Vlaamse Regering
2.12 Omzendbrief VR 1995/33: Verspreiding en uitvoering van de documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministeriële comités, het Overlegcomité federale regering – gemeenschaps- en gewestregeringen
2.13 Omzendbrief VR 2004/10: Reglement betreffende de organisatie van de persvoorlichting van de Vlaamse Regering
2.14 Omzendbrief VR 2006/38: Zendingen naar het buitenland van leden van de Vlaamse Regering
3 De kabinetten
3.1 Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
3.2 Omzendbrief VR 2015/22: Organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
3.3 Omzendbrief VR 2007/40: Deontologische code voor de personeelsleden van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
3.4 Omzendbrief VR 2018/5: Gedragscode voor bestuurlijke uitgaven
3.5 Omzendbrief VR 2009/15: Beschrijvende inventaris van de roerende goederen die ter beschikking gesteld worden van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
3.6 Omzendbrief KB/BZ 2017/4 : Verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen
3.7 E-platen
4 Samenwerking Staat/Gemeenschappen/Gewesten
4.1 Overlegcomité : uittreksel uit de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen : artikel 31 tot en met 33 bis
4.2 Overschrijding van bevoegdheid : uittreksel uit de gecoördineerde wetten op de Raad van State : artikel 3 §§ 3 en 4
4.3 Protocol tot regeling van de onderscheiden vormen van medewerking tussen de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen
4.4 Huishoudelijk reglement van het Overlegcomité
4.5 Interministeriële conferenties: Omzendbrief van 20 juni 2012
4.6 Type huishoudelijk reglement van de interministeriële conferenties
4.7 Samenstelling van de interministeriële conferenties
4.8 Lijst van de voorzitters, secretarissen en technische coördinatoren van de Interministeriële Conferenties
4.9 Samenwerkingsakkoorden : uittreksel uit de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 : artikel 92 bis
4.10 Samenwerkingsakkoorden: Omzendbrief van 16 januari 2009
4.11 Samenwerkingsakkoorden : lijst
5 Het Vlaams Parlement
5.1 Omzendbrief VR 2017/11: Samenwerking met het Vlaams Parlement
5.2 Protocol tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering over de samenwerking tussen hun diensten (Bureaubeslissing van 3 december 2012)
5.3 Protocol van 4 maart 2005 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering betreffende de formele overzendingen
5.4 Protocol van 4 februari 2009 tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van en de kosteloze dienstverlening aan de kabinetten
5.5 Overzending samenwerkingsakkoorden aan het Vlaams Parlement, Uittreksel uit het reglement van het Vlaams Parlement: artikel 91
6 Decreten, besluiten en omzendbrieven
6.1 Omzendbrief VR/2014/4: Wetgevingstechniek
6.2 Omzendbrief VR 2001/39: Weerslag van beslissingen op de lokale besturen
6.3 Omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten
6.4 Omzendbrief VR 2010/0: Omzendbrieven, dienstorders en mededelingen
6.5 Omzendbrief VR 2009/35: Voorleggen van koninklijke besluiten aan het Staatshoofd
7 Rechtsopvolging - rechtsgedingen - Grondwettelijk Hof
7.1 Omzendbrief VR 2017/21: Regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
7.2 Omzendbrief VR 2006/16: De vertegenwoordiging in rechte van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
7.3 Omzendbrief VR 2009/23: Het Grondwettelijk Hof
8 Openbaarheid van bestuur
8.1 Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
8.2 Omzendbrief VR 1995/25: Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
8.3 Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
8.4 Decreet betreffende het hergebruik overheidsinformatie
8.5 Omzendbrief VR 2006/26: Openbaarheid van bestuur
8.6 Decreet houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst
8.7 Decreet houdende controle op de regeringsmededelingen
8.8 Opgeheven
8.9 Decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie
8.10 Decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen
8.11 Omzendbrief VR 2014/20: Leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter uitvoering van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen - actualisering
8.12 Omzendbrief VR 2010/32: Contacten met de pers
8.13 Omzendbrief VR 2010/24: Label 'beslist beleid' op Vlaamse overheidscommunicatie
8.14 Opgeheven
9 Administratieve werking
9.1 Decreet kaderdecreet bestuurlijk beleid
9.2 Decreet tot regeling van de strategische adviesraden
9.3 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie
9.4 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen
9.5 Opgeheven
9.6 Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse Regering, Voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse Regering behoren
9.7 Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen
9.8 Opgeheven
9.9 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen
9.10 Taakverdeling Inspectie van Financien
9.11 Omzendbrief VR 2008/27: Inventaris van de vermogensgoederen eigendom van de Vlaamse overheid
9.12 Omzendbrief VR 2008/6: Behandeling van de opmerkingen van het Rekenhof
9.13 Omzendbrief VR 2005/17: Beter Bestuurlijk Beleid en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen
9.14 Omzendbrief VR 1997/29: Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse Regering
9.15 Besluit van de Vlaamse Regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift
9.16 Omzendbrief VR 2004/14: Afschaffing van het eensluidend verklaard afschrift
9.17 Omzendbrief VR 2010/9: Het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten
9.18 Omzendbrief VR 2012/31: toegang tot geografische informatie in Vlaanderen en gebruik en hergebruik van die informatie
9.19 Omzendbrief VR 2017/42: Domeinbeheer - Beheer en vervreemding van de niet-bestemde onroerende goederen die behoren tot het domein van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest
9.20 Omzendbrief VR 2016/41: Coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures
10 Protocol - Huisstijl
10.1 Omzendbrief VR 2015/37: Richtlijnen voor de Vlaamse Regering, de diensten en instellingen van de Vlaamse overheid en de provincies, de gemeenten en de districten voor de bevlagging van de openbare gebouwen en de uitvoering van het Vlaamse volkslied
10.2 Raadgevingen voor persoonlijke voorrangen bij manifestaties van Vlaanderen
10.3 Raadgevingen voor korpsvoorrangen bij manifestaties van Vlaanderen
10.4 Omzendbrief VR 2010/18: Het zegel van de Vlaamse Gemeenschap dat gebruikt moet worden door het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid
10.5 Omzendbrief VR/2014/30: Huisstijl voor de binnenlandse communicatie van de Vlaamse overheid.
10.6 Omzendbrief VR 2010/34: Publicaties van de Vlaamse overheid
10.7 Omzendbrief VR/2014/36: Internationale huisstijl voor Vlaanderen